Zpěvačka Lucie Bílá podpořila projekt na podporu pitného režimu

Zp?va?ka Lucie Bílá, která je tvá?í Ondrášovky, se rozhodla podpo?it dobrou v?c – stala se strážcem projektu podporující d?ležitost pitného režimu. V rámci projektu nato?ila sérii p?ti videospot?, které dnes byly oficiáln? p?edstaveny na tiskové konferenci v Praze.

Cílem projektu je ukázat d?ležitost a jednotlivé zásady pitného režimu – a? už je to dostate?ný denní p?ísun tekutin, d?ležitost pitného režimu p?i fyzické zát?ži, nebo definice tekutin, které pat?í ?i nepat?í do pitného režimu.
„Projekt na podporu pitného režimu se mi líbí. I já sama vím, jak se mi zm?nil život, když jsem si pitný režim za?ala hlídat, mám siln?jší hlas, ale i vlasy, jemn?jší ple?, mám i víc síly a s ní i víc dobré nálady – to jsou informace, které bych lidem cht?la ?íkat – toto jsou finty, které si nechci nechat jen pro sebe, navíc je sympatické,
že z cenového hlediska je Ondrášovka dostupná všem,“ míní Lucie Bílá.
Která ze zásad pitného režimu je pro zp?va?ku nejd?ležit?jší? Podle jejich slov je d?ležité pít pravideln?.
„Není dobré n?kolik hodin nepít
a pak si myslet, že to v jednu chvíli doženu, t?lo to t?žko vst?ebává, ale pokud pijete pravideln? celý den, zvlášt? do páté hodiny, t?lo se vám za to odm?ní. Pokud o d?ležitosti pití minerálky p?esv?d?ím i ostatní, budu ješt? radši,“ dodává Lucie Bílá.
Natá?ení spot? podporující pitný režim probíhalo v luxusním prezidentském apartmá hotelu Kempinski Prague.
„Byla jsem z celého realiza?ního týmu nadšená. Základem je skv?lý režisér, dobrá kamera, perfektní st?ih, když jsem vid?la výsledek naší práce, bylo mi líto, že zatím budou videa k vid?ní jen na internetu, a že je nemohou vid?t lidé
i na televizních obrazovkách. Jsou krásná, mám radost,“ dodává.
Spole?nost ONDRÁŠOVKA, a.s., p?edstavila na tiskové konferenci novinku – minerální vodu s p?íchutí TONICU.
„S touto p?íchutí tak pokra?ujeme v uvád?ní produkt? na trh, které p?edstavují linii minerálních vod pro moderní životní styl. V??íme, že nová p?íchu? najde svoje zákazníky – a to a? ke každodennímu pití, nebo k p?íprav? míchaných drink? p?i p?íjemném posezení s p?áteli,“ uvedl Ing. Libor Duba, generální ?editel spole?nosti ONDRÁŠOVKA, a.s.

Novým designem prošly i oficiální webové stránky, více najdete na www.ondrasovka.cz

footer