ŽENOU REGIONU 2013 se stala Naděžda Tomčíková, zachraňovala lidské životy při vlakovém neštěsti

Další ro?ník celonárodní sout?že ŽENA REGIONU zná absolutní vít?zku. Titul ŽENA REGIONU 2013 získala Nad?žda Tom?íková, zdravotní sestra zachra?ující lidské životy p?i vlakovém nešt?stí ve Studénce.

Další ro?ník celonárodní sout?že ŽENA REGIONU zná absolutní vít?zku. Titul ŽENA REGIONU 2013 získala Nad?žda Tom?íková, zdravotní sestra zachra?ující lidské životy p?i vlakovém nešt?stí ve Studénce.
Celonárodní sout?ž ŽENA REGIONU je vyhlašována od roku 2009. O titul ŽENA REGIONU se mohou ucházet ženy, kterým se poda?ilo dosáhnout vynikajících výsledk? v jedné z následujících kategorií: podnikání, politika a ve?ejná správa, vzd?lávání, v?da a výzkum, zdravotnictví a charitativní ?innost, um?ní, kultura a sport.
Cílem sout?že ŽENA REGIONU je ocenit úsilí výjime?ných žen, zviditelnit jejich smysluplnou práci a aktivity. Ukázat, že v každém koutku naší zem? žije mnoho neoby?ejných žen, které mnohdy nejen pracovní, ale i volný ?as ob?tují pro ostatní.

O absolutní vít?zce ŽENA REGIONU rozhodla ve?ejnost v internetovém hlasování. Nad?žda Tom?íková z Pardubického kraje pracuje jako zdravotní sestra v nemocnici ve Svitavách, zárove? je pedagožkou na tam?jší St?ední zdravotnické škole. Až do 8. srpna 2008 ji znali p?edevším pacienti a studenti.
Osmi?kový den to zm?nil – sympatická zdravotní sestra ten den totiž cestovala vlakem, který narazil u Studénky do z?ícené mostní konstrukce. I když byla Nad?žda Tom?íková sama zran?ná, našla v sob? tolik sil, že pomáhala zran?ným na míst? nešt?stí. Díky okamžitému poskytnutí první pomoci zachránila n?kolik lidských život?. Za ob?tavost ji v minulosti ocenil i prezident Václav Klaus. Nad?žda Tom?íková se také podílela na vzniku pomníku ob?tem tohoto vlakového nešt?stí.

Slavnostní galave?er, který byl vyvrcholením celé sout?že ŽENA REGIONU, se uskute?nil dne 27. b?ezna v historických prostorách hotelu The Augustine v Praze za ú?asti p?edsedy Senátu Parlamentu ?eské republiky pana Milana Št?cha, který nad letošním ro?níkem p?evzal záštitu, senátor? jednotlivých kraj?, médií, partner? akce a podporovatel? sout?že.

V pr?b?hu ve?era byla vyhlášena i vít?zka Ceny odborné poroty. Tuto cenu získala Olga Rosenbergerová z Moravskoslezského kraje – zakladatelka Družstva NAPROTI, která se zam??uje na pomoc lidem se zdravotním postižením. V rámci svých aktivit realizuje projekty zam??ené na vzd?lávání, rekvalifikace, p?ípravu k práci, zam?stnávání a bydlení lidí se zdravotním postižením. P?ed t?emi roky založila Družstvo NAPROTI a
otev?ela v Ostrav? první sociální podnik v oblasti gastroprovozu Mlé?ný bar NAPROTI.

Slavnostním galave?erem provázel moderátor Jakub Železný. B?hem ve?era hosty pot?šilo hudební vystoupení houslového virtuosa Jaroslava Sv?ceného, p?edního kytaristy Lukáše Chejna a jeho t?lesa Jazz Efterrätt ?i p?vecké vystoupení vít?zky Talent La Sophia.

O sout?ži ŽENA REGIONU:
P?átelé, rodina ?i kolegové nominovali po dobu dvou m?síc? zajímavé ženy z jejich okolí, na webu projektu www.zenaregionu.cz se pak lidé mohli seznámit se zajímavými osudy výjime?ných žen a p?ípadn? hlasovat pro jejich favoritku. Z každého kraje tak vzešla regionální vít?zka, která získala v daném kraji nejvyšší po?et platných hlas?. Regionálního p?edávání ocen?ní se zú?astnili senáto?i jednotlivých kraj?, kte?í nad regionálním p?edáváním p?evzali záštitu, zástupci z po?ádající agentury, partnera sout?že a médií. Vyvrcholením sout?že je pak slavnostní galave?er, na n?mž je vždy vyhlášena absolutní vít?zka ŽENA REGIONU 2013 a navíc i p?edána Cena odborné poroty.

Seznam regionálních vít?zek ŽENA REGIONU 2013
Praha – Lenka Š?astná, prezidentka neziskové organizace
Pardubický kraj – Nad?žda Tom?íková, zdravotní sestra
St?edo?eský kraj – Žofie Vokálková, um?lecká ?editelka, p?ední ?eská flétnistka
Ústecký kraj – Zdena Moc?áková, p?edsedkyn? ob?anského sdružení
Liberecký kraj – Olga Kopalová, návrhá?ka šperk?, podporovatelka nadací
Plze?ský kraj – Anna Šperlová, podnikatelka, organizátorka konferencí pro ženy
Karlovarský kraj – Václava Molcarová, veteriná?ka, dobrovolnice humanitární organizace
Jiho?eský kraj – Jana Prokopcová, pomáhá d?tem v d?tských domovech, numeroložka
Vyso?ina – Jana Návratová, zakladatelka folklorních soubor?
Olomoucký kraj – Jana Doleželová, ?lenka správní rady Nada?ního fondu
Jihomoravský kraj – Daniela Stará, pracovnice v oblastní charit?
Moravskoslezský kraj – Olga Rosenbergerová, pomáhá lidem se zdravotním postižením
Zlínský kraj – Marie Halamí?ková, vedoucí projektu chrán?né dílny
Královéhradecký kraj – V?ra Kašíková, ?editelka domova d?chodc?.

footer