Ženou regionu 2012 je Václava Domšová

?tvrtý ro?ník prestižní sout?že ŽENA REGIONU 2012 zná svoji vít?zku. Absolutní vít?zkou se stala Václava Domšová z Královohradeckého kraje. Vyhlašovatelem této prestižní sout?že je komunika?ní agentura Prime communications, s.r.o

Pro letošní rok p?evzala nad akcí záštitu p?edsedkyn? Poslanecké sn?movny Parlamentu ?eské republiky Miroslava N?mcová. Vít?zka byla vyhlášena v pražském hotelu Ambassador, mezi VIP hosty byl nap?íklad primátor hl. m?sta Prahy Bohuslav Svoboda.
Akci si nenechalo ujít i mnoho VIP host? – moderátorka Michaela Ochotská s partnerem, moderátorka Iva Kubelková, operní p?vkyn? Andrea Kalivodová nebo moderátorka Kate?ina Kristelová, která p?išla na akci s maminkou. Celým ve?erem provázel Jan Smetana.
Na galave?eru zazpívala ?eská Miss Jitka Válková nebo Petr Kolá?. Velký úsp?ch zaznamenala i módní p?ehlídka p?ední ?eské návrhá?ky Marie Zelené.
D?kujeme všem, kte?í se v letošním roce rozhodli podpo?it tento projekt, d?kujeme všem, kte?í p?ihlásili svoje maminky, kamarádky nebo zajímavé ženy ze svého okolí. Vaše p?íze? nás velice t?ší!

 

footer