Žena regionu 2012 zná regionální vítězky

Regionální vít?zky prestižní sout?že Žena regionu jsou známy. ?trnáct finalistek se utká o prvenství 6. zá?í 2012 v hotelu Ambassador v Praze.

Galave?er prob?hne za ú?asti VIP osobností z politického i spole?enského života.
Zástupci vyhlašovatele sout?že agentury Prime communications, a.s, generálního partnera spole?nosti KAPITOL, a.s, a mediálního partnera DENIK.cz slavnostn? p?edali regionálním vít?zkám hodnotné ceny, které v?novali podporovatelé a sponzo?i sout?že.
Profesní profily jednotlivých vít?zek byly opravdu rozmanité. V jednotlivých regionech nevyhrávaly nap?íklad jen starostky, politi?ky nebo léka?ky, ale nap?íklad i zdravotní sest?i?ky, u?itelky, knihovnice, pe?ovatelky v ústavech a v útulcích pro zví?ata ale i aktivní d?chodkyn?.
Žena regionu je prestižní sout?ž, která oce?uje ženy pomáhající svému okolí a zlepšují sv?t okolo nás.

Pro letošní rok p?evzala nad akcí záštitu p?edsedkyn? Poslanecké sn?movny Parlamentu ?eské republiky Miroslava N?mcová.

footer