Ve Špindlerově Mlýně se slavnostně otevře letní sezona. Nabídne dvě nové trasy pro rodiny s dětmi.

Skiareál Špindler?v Mlýn letos poprvé ve spolupráci s m?stem Špindler?v Mlýn otev?e letní sezonu spole?nou akcí. Novinkou jsou nové poznávací trasy vhodné i pro d?ti.

Slavnostní otvírání se bude konat v sobotu 1. ?ervna 2013 a na návšt?vníky ?eká bohatý program zam??ený na rodiny s d?tmi. Novinkou letošní letní sezóny jsou dv? speciáln? vyty?ené nenáro?né trasy pro rodiny s d?tmi pro zábavnou turistiku. Tyto trasy za?ínají vždy v horní stanici lanových drah Medv?dín a Sv. Petr. a nesou název „Medv?dí stezka“ a „Stezka stopa?e“.
„Touto novinkou realizujeme náš plán a strategii zam??it pozornost na rodiny s d?tmi, proto jsme dv? nov? vyty?ené trasy zam??ili tak, aby byly – co se tý?e náro?nosti – vhodné pro tuto cílovou skupinu. Jelikož slavnostní den p?ipadne na Den d?tí, program jsme uzp?sobili práv? na d?tské publikum, navíc jsme zvýhodnili cenu jízdenek na lanovky,“ uvedl ?editel skiareálu Špindler?v Mlýn ?en?k Jílek.

Skiareál p?ipravil na tento d?tský den speciální výhodnou cenovou nabídku 1 + 1. „Ke každé jedné zakoupené jízdence získají návšt?vníci v tento den druhou zcela zdarma,“ dodává ?editel ?en?k Jílek. .

Cenová nabídka 1 + 1 je rozší?ena i na celou škálu služeb, a? už jde o restaurace, ubytování, ob?erstvení, p?j?ovny ?i sportovní aktivity v celém Špindlerov? Mlýn? – návšt?vníci zde budou moci využít nap?íklad aquapark, sauny, solnou jeskyni, bobovou dráhu, vstupy do andrenalin parku ?i zap?j?ení silni?ních kolob?žek.

„Cílem akce je p?edstavit m?sto Špindler?v Mlýn jako vst?ícnou turistickou destinaci, která je otev?ena návšt?vník?m a turist?m i v letním období a nabízí bezpo?et možností využití volného ?asu i rekreace za p?íznivých podmínek,“ uvedla vedoucí odboru CRKS ve Špindlerov? Mlýn? Mgr. Sylvie Dlouhá.

Nové výletní trasy budou otev?eny v 9.00 na dolní stanici Medv?dína, odkud se poté všichni vydají lanovkou nahoru. Na d?ti budou ?ekat na Medv?dí stezce r?zné zajímavé úkoly, nebude chyb?t focení s medv?dem a samoz?ejm? ani odm?na na záv?r cesty. Od 13:00 je pak p?ipraven na dolní stanici Medv?dína d?tský den s bohatým programem se spoustou sout?ží, úkol? a odm?n.

Ve areálu Svatý Petr bude týž víkend probíhat tradi?ní opening zdejšího vyhlášeného Špindl Bike Parku, který v ned?li vyvrcholí downhillovým závodem.
Vedle nových tras se tak návšt?vníci v pr?b?hu roku do?kají ve Skiareálu Špindler?v Mlýn spoustu dalších novinek.

„Hned po skon?ení zimní sezony jsme se pustili do výstavby, kterou máme v letošním roce v plánu investic, p?edstavenstvem bylo schváleno 130 milionu korun, které p?jdou hlavn? na vybudování chyb?jící infrastruktury v oblasti gastroprovozu, p?j?oven a obchodu,“ dodává ?en?k Jílek.

Cílem je nahradit nevyhovující gastro za?ízení za modern?jší a kvalitn?jší. Na Hromovce bude vybudován nový a moderní víceú?elový objekt pro pokladny, kvalitní p?j?ovnu a test centrum, obchod s lyža?skými dopl?ky. Vyroste zde také moderní apres-ski bar oblíbený z moderních zahrani?ních st?edisek.

Podobného rozvoje se také p?es léto do?ká dolní stanice Medv?dína, významné zkvalitn?ní provozoven ob?erstvení prob?hne i v areálu Sv. Petr.

Více informací najdete na
www.skiareal.cz
www.mestospindleruvmlyn.cz.

footer