V Pardubicích oslavili Den učitelů

Setkání p?i p?íležitosti Dne u?itel? se uskute?nilo ve st?edu 15. dubna v Sukov? síni Domu hudby v Pardubicích. Hlavní hv?zdou slavnostního odpoledne byla operní p?vkyn? a sólistka Národního divadla v Praze Andrea Tögel Kalivodová, která vystoupila v doprovodu klavíristky Konzervato?e Pardubice profesorky Vlasty P?idalové.

Záštitu nad slavnostním akcí p?evzali spole?n? všichni organizáto?i akce, místop?edsedkyn? Senátu Parlamentu ?R Miluše Horská, primátor statutárního m?sta Pardubic Martin Charvát, nám?stkyn? hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová a nám?stek primátora statutárního m?sta Pardubic Jakub Rychtecký. Bohatým kulturním program hosty provázel jako moderátor ?editel Východo?eského divadla Pardubice Petr Dohnal. „Pozvání na setkání p?i p?íležitosti Dne u?itel?, který jsme oslavili 28. b?ezna, obdrželi nejen pedagogové, ale všichni zam?stnanci škol v Pardubickém kraji. Spolu s vedením kraje a m?sta Pardubic jsme jim tímto cht?li pod?kovat za záslužnou, poctivou a zodpov?dnou práci p?i vzd?lávání a výchov? budoucí generace ob?an? ?eské republiky,“ uvedla místop?edsedkyn? Senátu Parlamentu ?R a ?editelka školy SVÍTÁNÍ Miluše Horská.
Mezi hosty nechyb?la ani ?editelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského Markéta Pánková, prorektor Univerzity Pardubice pro vzd?lávání a záležitosti student? Karel Rýdl a d?kan Filozofické fakulty Univerzity Pardubice Petr Vorel. Krom? p?veckého vystoupení mezzosopranistky Andrey Tögel Kalivodové nechyb?lo ani varhanní vystoupení studenta pardubické konzervato?e Viktora Darebného a um?leckých soubor? školy SVÍTÁNÍ.

footer