V listopadu startují nominace do šestého ročníku celonárodní soutěže ŽENA REGIONU

„Je mi ctí p?ijmout letos již podruhé nabídku k záštit? sout?že ŽENA REGIONU,“ ?íká p?i této p?íležitosti p?edseda Senátu ?R Milan Št?ch.

Od 3.11.2014 do 3.2.2015 m?že ve?ejnost nominovat své kandidátky z ?ad rodiny ?i p?átel. Sout?ž si dává za cíl ocenit každodenní ?innost žen ze všech ?ástí naší republiky, které se nejen pracovn?, ale i ve svém volném ?ase, nezištn? podílí na rozvoji svého okolí a pomoci druhým.
9.2.2015 – 2.3.2015 prob?hne internetové hlasování a b?hem b?ezna budou ocen?ny regionální vít?zky za p?ítomnosti senátor? a zástupc? organizátor? sout?že. Za?átkem dubna se pak uskute?ní slavnostní galave?er.

ŽENA REGIONU se každoro?n? koná za ú?asti významných osobností ve?ejného života. Lo?ského galave?era v hotelu Augustine se krom? p?edsedy Senátu Milana Št?cha ú?astnily nap?. i ministryn? V?ra Jourová a Michaela Marksová nebo programový ?editel ?T Milan Fridrich. Celým ve?erem provád?l moderátor Jakub Železný.

O titul se na základ? nominací rodiny a p?átel uchází ženy ze všech 14 kraj? ?eské republiky, které dosáhly významných úsp?ch? v t?chto oblastech: podnikání, politika a ve?ejná správa, vzd?lávání, v?da a výzkum, zdravotnictví a charitativní ?innost, um?ní, kultura a sport. Na webových stránkách sout?že se ve?ejnost m?že seznámit s p?íb?hy jednotlivých žen, a poté hlasovat pro svou favoritku. Lo?skou absolutní vít?zkou se tak stala zdravotní sestra Nad?žda Tom?íková, která zachra?ovala životy p?i vlakovém nešt?stí ve Studénce.

footer