Tropical Paradise opened! Enjoy the tropics

Krytý celoro?ní komplex Tropical Paradise v liptovské Tatralandii je otev?ený! Zimní horskou atmosféru tak její návštevníci mohou vym?nit za tropické teploty a vyh?átá lehátka s karibskou flórou a p?ímo?skou realitou.

Unikátní Tropical Paradise p?inesl regionu rozmanitost v podob? nových atrakcí p?ístupných 365 dní v roce, jedine?nou vodu na všechny zp?soby a zejména léto v každém po?así. Cestovat za teplem už není t?eba. Karibik a tropy jsou realitou pod zasn?ženými Tatrami. Nový tropický ráj Tropical Paradise v Tatralandii je originální od prvního momentu, kdy do tohoto sv?ta vstoupíte. Repliky starých staveb a kolonializmu, ztroskotaná lo? na skalním útesu, nebo vodní sv?t ?ty? bazén?, vytvá?í pro všechny návšt?vníky zábavu a oddych v termální, ?iré i mo?ské vod?. Nejen nejmenší návšt?vníky zaujme šnorchlovací bazén, který skrývá podmo?ská tajemství a poklady. P?es pr?hledné sklo se stanou sou?ástí pravého korálového útesu s mo?skými sasankami a pestrobarevnými rybi?kami, které si žijí sv?j vlastní život v mo?ském akváriu se šesti kubíky vody.
Nejen zábavu, ale i dokonalý relax a požitek poskytuje vodní terapie v nových bazénech Tropical Paradise. Lehátka, trysky a masáže jsou sou?ástí vodní relaxa?ní cesty. Slaná voda z mo?ských bazén? posil?uje imunitu bun?k sliznic a pomáhá p?i chronických t?žkostech. Její slanost dosahuje úrovn? Slováky velmi oblíbeného Jadranu. Dokonalé osv?žení koupajícím p?ináší i originální nápoje podávané v mokrém karibském baru.
Kdo touží po p?ekrásné opálené pokožce „od mo?e“, ur?ite p?ivítá p?irozené opalování p?es speciální st?ešní pláš?, který p?ekrývá celou plochu tropického ráje. Pokud venku svítí sluní?ko, opalovat se tak m?že i p?i t?eskutých zimách. Tento v našich kon?inách ojedin?lý st?ešní pláš? s fantastickým výhledem na okolní scenérii je stejný jako mají na st?eše olympijského plaveckého stadiónu v Pekingu.
Kuliná?ské zážitky v podob? specialit a nápoj? v karibském duchu jsou dopl?kovou službou ve stylové samoobslužné restauraci Paradiso.
Relax v tropickém klimatu, zábava s animátory a dobrodružství, to je aquapark Tatralandia se svými velkorysými prostory pro odpo?inek za každého po?así. 9 bazén? s mo?skou, termální nebo ?irou vodou, mezi nimi i atraktivní šnorchlovací bazén, 7 celoro?ních tobogán?, 17 parních, vodních a masážních lázní a procedur v Keltském saunovém sv?t?, nebo široká nabídka masáží a ošet?ení t?la a to vše jen 15 minut od lyža?ských tratí v Jasné. Navíc mezi Jasnou a Tatralandií jezdí bezplatný ski-aqua bus.

footer