TMR ukončila první kvartál 2014/15 s růstem 18,1 %

TMR dnes zve?ejnila pr?b?žné hospodá?ské výsledky za první kvartál finan?ního roku 2014/15 – období od 1. listopadu 2014 do 31. ledna 2015. Za dané období vykázalo TMR výnosy 18,0 milion? EUR, což je 18,1% meziro?ní r?st a zisk p?ed úroky, zdan?ním, odpisy a amortizací (EBIDTA) ve výši 5,5 milionu EUR, nár?st o 86,8%.
„První polovinu zimní sezóny 2014/15 máme úsp?šn? za sebou. Na rozdíl od minulého roku nám ve sledovaném období p?álo po?así vhodné pro zimní sporty. Zimní sezónu jsme odstartovali již 5. – 6. prosince, p?i?emž zasn?žovat jsme za?ali 21. listopadu. B?hem vrcholových termín? Nového roku a p?es celý „zlatý týden“ se nám poda?ilo vyt?žit naše hotely na maximum i navzdory poklesu rusky hovo?ících klient?. Na základ? p?etrvávajících p?íznivých podmínek v horských st?ediscích p?edpokládáme dlouhou a úsp?šnou sezónu,“ komentoval výsledky Bohouš Hlavatý, CEO a p?edsseda p?edstavenstva TMR.
Úsp?šnou první polovinu zimní sezóny lze p?ipsat výborným lyža?ským podmínkám a moderní vybavenosti horských st?edisek, které p?ilákaly o 26,6 % více lyža?? než ve stejném období loni. Výdaje na klienta v horských st?ediscích též vzrostly o 2, 5 %. K r?stu tržeb p?isp?la i akvizice st?ediska SON v Polsku. B?hem vrcholových termín? Nového roku a „zlatého týdne“ zaznamenaly hotely TMR maximální vytíženost, což p?isp?lo k zvýšení pr?m?rné obsazenosti o 3,8 procentního bodu a stejn? tak pr?m?rné denní ceny za pokoj o 2,9 %.
V?tšina subsegment? TMR zaznamenala nár?sty výnos?: Horská st?ediska (+ 24,1 %), restaura?ní za?ízení (+ 18,0%), sportovní služby a obchody (+ 30,6 %), aquapark (- 14, 5%), hotely (+ 15, 5%). Díky zefektivn?ní provozního managementu a hotel? a díky stabilním fixním náklad?m spojeným se zasn?žováním a provozem lanovek se provozní zisk p?ed odpisy (EBITDA) zvýšil o 86,8 % a provozní rentabilita o 11, 3 procentního bodu na 30, 6.
Podrobn?jší p?ehled výsledk? za první kvartál roku 2014/15 je k dispozici na http://tmr.sk/pre-investorov/financne-informacie/.

————————————————————————————————————————————————————————–

Spole?nost Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektem v oblasti cestovního ruchu ve st?ední a východní Evrop?, který vlastní a provozuje atraktivní horská st?ediska a hotely. V Nízkých Tatrách TMR vlastní a provozuje st?edisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studni?ky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdie?ko a Hotel Rotunda. TMR je zárove? vlastníkem Aquaparku Tatralandia. Jedná se o nejv?tší slovenský aquapark s celoro?ním provozem, který nabízí krom? vodní zábavy i Tropical Paradise – speciální tropickou halu s mo?skou vodou i zábavu ve Fun Parku a ubytování v bungalovech a apartmánech Holiday Village Tatralandia. Ve Vysokých Tatrách TMR vlastní a provozuje st?edisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, které TMR spoluprovozuje. Ve Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR též vlastní 19% ve spole?nosti Melida, a.s., která si pronajímá a provozuje st?edisko Špindler?v Mlýn v ?eské republice. V Polsku TMR vlastní st?edisko Szczyrk. TMR též vlastní a pronajímá t?etím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konce roku 2014 se proinvestovalo do rozvoje a modernizace st?edisek TMR tém?? 200 mil. EUR. Akcie TMR jsou obchodované na t?ech evropských burzách v Bratislav?, Praze a ve Varšav?.

footer