TMR představila novinky pro zimní sezonu 2012/2013

Praha – Spole?nost Tatry moutain resorts, a.s., (TMR) p?edstavila na tiskové konferenci v Praze novinky pro zimní sezonu 2012/2013, které na návšt?vníky ?ekají v Nízkých a Vysokých Tatrách. Nejv?tšími událostmi pro tuto sezonu je moderní propojení severní a jižní strany Chopku a p?edstavení nových luxusních lanovek.

Jasná Nízké Tatry je nejv?tší lyža?ská aréna s výbornými podmínkami pro zimní sporty na Slovensku.  Nabízí neomezené možností aktivit a zábavy na 45 km sjezdovek. Turisté a lyža?i na Chopku zažijí to, o ?em doposud jen snili dlouhé desítky let.

Severní a jižní stranu druhého nejvyššího kopce Nízkých Tater op?t spojí lanovky. Bude to tém?? jako v minulosti, ovšem s jedním podstatným rozdílem – vše bude modern?jší a luxusn?jší.

„Na severní stran? Chopku p?ibydou dv? kabinkové lanovky. Tou nejvýznamn?jší a p?elomovou je
24-místná lanovka Funitel, která využívá nejmodern?jších technologií na sv?t?. Nejv?trn?jší místo Slovenska tak bude garantovat p?epravu b?hem celé sezony
,“ uvedl Bohuš Hlavatý, p?edseda p?edstavenstva TMR.

Její zajímavostí je upevn?ní kabiny na dvou lanech, což krom? zvýšení bezpe?nosti dovoluje p?epravu i ve v?trném po?así. Systém umož?uje jízdu lanovky p?i rychlosti v?tru až do 120 km/hod.

Na severní stran? to však nebude všechno, absolutní novinkou na Slovensku bude použití lanovkového systému Twinliner. P?jde v podstat? o lyža?ský výtah – šikmý výtah zabezpe?í p?esun lyža?? a snowboardist? (a v lét? i peších turist?) z Bielej Púte (Kolieska) na Priehybu do údolní stanice Funitelu tak, aby mohli Funitelem pokra?ovat v jízd? dále na Chopok.

Lanovka nejen mírn? zvýší kapacitu p?epravy na Priehybu, ale bude napomáhat i ve v?trném po?así, kdy 4-seda?ková lanovka z Bielej púte (Koliesko) m?že fungovat jen v omezeném režimu. Lanovka tohoto typu na Slovensku ješt? nikdy nebyla použita, takže Chopok se m?že pyšnit dalším prvenstvím.

Sou?ástí komplexního propojení Chopok Sever a Chopok Juh je zárove? uvedení do provozu 15-místné kabinkové lanovky v lokalit? Kosodrevina – Chopok Juh. Tato kabinka se svým ?ešením podobá oblíbené kabince Grand Jet na Otupnom. Nová kabinka na vrchol Chopku z jižní strany je však v?tší a vhodná až pro 15 osob.

Milovníci zimních sport? si p?ijdou na své i díky dalším kilometr?m technicky zasn?žovaných tras až úpln? na vrchol Chopku.

Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, Štrbské pleso a Starý Smokovec jsou špi?kovými resorty v krásném prost?edí Vysokých Tater s celkovou délkou sjezdovek tém?? 22 km a výbornými podmínkami pro zimní sporty i vysokohorskou turistiku ve výšce nad 2000 m n.m.

P?epravní kapacita 20 lanovek a vlek? ve všech t?ech st?ediscích je 21 385 osob/hod. Moderní zasn?žovací systém poskytuje garanci sn?hu minimáln? 5 m?síc? v roce. I zde ?ekají na návšt?vníky pro letošní zimu novinky.

„Ve Vysokých Tatrách prošla nejv?tší zm?nou Tatranská Lomnice. Mezi lyža?i oblíbená lanovka v Lomnickém sedle bude už v zim? kožená. Starou 2-seda?kovou lanovku jsme vylepšili o komfortn?jší ?erno-st?íbrné seda?ky,“ prozrazuje o novinkách Bohuš Hlavatý.

Pouhých 15 minut jízdy autem z Jasné a  40 minut z Vysokých Tater se nachází nejv?tší resort vodní zábavy na Slovensku Tatralandia. Nejžhav?jší novinka v podob? haly Tropical Paradise je novou érou relaxace a zábavy pod Tatrami.  Tropická hala ve tvaru mo?ské mušle otev?ela své brány již v lét?. Celkové dokon?ení p?elomové investice Tropical Paradise je naplánováno už na váno?ní svátky.

Sou?ástí nové haly jsou 4 moderní bazény nejen s klasickou, ale i mo?skou vodou. Relaxa?ní a zábavní zónu bude d?lit obrovský tropický koráb s množstvím dalších atrakcí. Velkým lákadlem pro návšt?vníky ur?it? bude „šnorchlovací bazén“ s možností sledovat podmo?ský sv?t.

Výhodou pro všechny lyža?e je i to, že s vícedenním skipasem mohou využít služeb Tatralandie zdarma za nevyužitý den lyžova?ky. Mezi hlavními st?edisky regionu budou v zim? op?t zdarma provozovány skibusy a ski-aqua busy, pro návšt?vníky jsou p?ipraveny zajímavé balí?ky se slevami až 30%.

Lyža?ská st?ediska v Tatrách oficiáln? otev?ou svoje brány už 1. prosince 2012.

I ?lenové Akcioná?ského klubu TMR si budou moci vyzkoušet novinky st?edisek a uplat?ovat aktuální akcioná?ské benefity. Akcioná?i mají možnost ?erpat benefity ve form? vstup?, skipas? a slev ve st?ediscích a hotelech TMR. Na ?lenství je t?eba vlastnit alespo? 25 akcií k 30. listopadu 2012. Kdo chce ?erpat výhody Akcioná?ského klubu, m?l by si s nákupem akcií TMR pospíšit. Více informací týkající se benefit? najdete  www.tmr.sk/uplatnenie-benefitov.html.

V zimní sezon?  2011/2012 Tatry navštívilo více než 800 tisíc klient?, nár?st po?tu lyža?? v Nízkých a Vysokých Tatrách byl oproti p?echázejícímu roku o 11%, což p?edstavuje na svazích o 80 tisíc lyža?? více. „Nejv?tšími skokany se stala Tatranská Lomnice s nár?stem lyža?? o 25% a Chopok-Juh s 29% navýšením po?tu návšt?vník?. Významný úsp?ch zaznamenal i produkt Lyža?ské kurzy, který našel velkou odezvu u slovenských škol, v jejichž rámci st?ediska navštívilo p?es 10 tisíc žák?,“ dodává Hlavatý.

V roce 2012 investice ve st?ediscích TMR dosáhly ?ástky 44 000 000 eur.

________________________________________________________________

Spole?nost Tatry mountain resorts, a.s,  je nejv?tším subjektem v oblasti cestovního ruchu na Slovensku, která vlastní a provozuje atraktivní lyža?ská st?ediska a hotely v oblastiNízkych a Vysokých Tatier. Pat?í sem st?ediska Jasná Nízké Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Tri studni?ky, Chalets Záhradky De Luxe a hotel Srdie?ko, ve Vysokých Tatrách spole?nost TMR vlastní a st?ediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel Slovakia a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR také vlastní hotely a pronajímá hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Spole?nost navíc úzce spolupracuje s horským st?ediskem Štrbské Pleso. Do konce roku 2011 se proinvestovalo do uvedených st?edisek 100 mil. € a dalších 56 milión? € má p?isp?t ke zvyšování standardu a návšt?vnosti našich hor v nejbližších letech. Poslední akvizicí TMR je Aquapark Tatralandia. Jde o nejv?tší slovenský termální aquapark s celoro?ním provozem, který nabízí krom? vodní zábavy i zábavu ve Fun Parku, rovn?ž i ubytování v bungalovech a apartmánech Holiday Village Tatralandia.

footer