TMR kupuje Slezský zábavní park

Demanovská dolina (14. dubna 2015) – Spole?nost Tatry Mountain Resort, a.s. (TMR) vyhlásila 14.5.2015 že se definitivn? dohodla na p?evzetí 75% podílu Slezského zábavního parku od polské spole?nosti WPKiW S.A. TMR zvažuje investovat do modernizace parku 120 mil. PLN (30 mil EUR) v pr?b?hu p?ti let. Od 1. Kv?tna za?íná TMR provozovat ?l?skie Weso?e Miasteczko u polského m?sta Chorzów.

Po m?sících jednání se p?edstavenstvo TMR kone?n? dohodlo s polskou spole?ností WPKiW S.A., vlastnící Slezský zábavní park (?l?skie Weso?e Miasteczko) u polského Chorzówa na vstupu TMR jako strategického investora do projektu modernizace parku a 14.dubna 2015 podepsalo s p?edstavenstvem spole?nosti WPKiW S.A., která pat?í pod slezskou místní samosprávu závaznou dohodu. TMR vstupuje do nové, ú?elov? založené spole?nosti SPV , která bude park vlatsnit a provozovat. TMR získá 75 % podíl v SPV za 30 mil. PLN a zárove? manažerskou kontrolu , zbylý 25 % podíl bude mít v SPV prodávající spole?nost WPKiW S.A.
„V nejv?tším a nejstarším polském zábavním parku s bohatou historií vyrostlo n?kolik generací Polák?. Park je lokalizovaný v srdci zelené oázy, která je t?ikrát v?tší než Central Park v New Yorku. Rozloha Slezského zábavního parku je srovnatelná se st?edn? velkými lunaparky v západní Evrop?. Naše spole?nost je TOP subjektem v oblasti cestovního ruchu a má dlouholeté zkušenosti s provozováním horských st?edisek a aquapark?, a zárove? má zkušenosti s revitalizací p?vodních historických tatranských st?edisek, stejn? tak jako s akvizicemi a jejich expanzí jako je Aqupark Tatralandia. V??ím, že práv? TMR vrátí Slezskému zábavnímu parku ztracený lesk a zašlou slávu i díky p?ístupu ke kapitálu bude ze zábavního parku moderní st?edisko, které naplní o?ekávání Polák?. Jsem p?esv?d?ený, že vstupem TMR do tohoto projektu se oživí turistický ruch v regionu a otev?e se nová kapitola zábavních park? ve st?ední Evrop?, „ komentoval akvizici Bohuš Hlavatý, p?edseda p?edstavenstva a CEO TMR.
TMR se zavazuje investovat do projektu modernizace zábavního parku 120 mil. PLN (30 mil. EUR) v pr?b?hu p?ti let. Následn? po úsp?šném zrealizování investi?ního plánu po p?ti letech bude moct TMR využít opci na odkoupení zbylého 25% podílu od WPKiW S.A. Vstup TMR jako strategického investora do projektu Slezského zábavního parku podléhal schválení dozor?í radou WPKiW S.A. , vedení kraje, dot?enými vlastníky a poslanci krajského zastupitelstva. P?tiletý investi?ní plán modernizace zábavního parku s p?edpokládaným rozpo?tem 120 mil. PLN po vstupu TMR krom? jiného zahrnuje implementaci nové tématiky a designu, koupi nových atrakcí, zvelebení zelených ?ástí, chodník? a vstupní haly, vybudování F&B provozu, rozší?ení parkoviš? a modernizaci další infrastruktury. Polský management zábavního parku za?al v zá?í minulého roku hledat investora na modernizaci. TMR byla vybraná pro odbornost v managementu horských st?edisek ve Vysokých Tatrách a Aquaparku Tatralndia a pro bohaté zkušenosti s vedením a modernizací svých st?edisek.
Slezský zábavní park u polského m?sta Charzów je nejv?tším a nejstarším parkem v Polsku. Do provozu byl uveden v roce 1959. Jeho rozloha je 26 ha. Park se nachází v hornoslezské pr?myslové aglomeraci s unikátní „oázou zelen?“ Slezského parku (Park ?l?ski). Nejv?tší atrakcí parku jsou letadla zav?šená na 45m vysoké v?ži. Od roku 1985 je v provozu tzv. ruské kolo, ze kterého je výhled na celé Slezsko. V roce 2007 p?ibyla v parku 21 metrová horská dráha, v areálu je 50 atrakcí. Park ro?n? navštíví p?ibližn? 200 tisíc lidí.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Spole?nost Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektem v oblasti cestovního ruchu ve st?ední a východní Evrop?, který vlastní a provozuje atraktivní horská st?ediska a hotely. V Nízkých Tatrách TMR vlastní a provozuje st?edisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studni?ky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdie?ko a Hotel Rotunda. TMR je zárove? vlastníkem Aquaparku Tatralandia. Jedná se o nejv?tší slovenský aquapark s celoro?ním provozem, který nabízí krom? vodní zábavy i Tropical Paradise – speciální tropickou halu s mo?skou vodou i zábavu ve Fun Parku a ubytování v bungalovech a apartmánech Holiday Village Tatralandia. Ve Vysokých Tatrách TMR vlastní a provozuje st?edisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, které TMR spoluprovozuje. Ve Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR též vlastní 19% ve spole?nosti Melida, a.s., která si pronajímá a provozuje st?edisko Špindler?v Mlýn v ?eské republice. V Polsku TMR vlastní st?edisko Szczyrk. TMR též vlastní a pronajímá t?etím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konce roku 2014 se proinvestovalo do rozvoje a modernizace st?edisek TMR tém?? 200 mil. EUR. Akcie TMR jsou obchodované na t?ech evropských burzách v Bratislav?, Praze a ve Varšav?.

footer