TMR hodnotí zimní sezónu

Spole?nost Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) zve?ejnila hlavní ukazatele zimní sezóny 2014/15 ve st?ediscích TMR.

Spole?nost TMR zve?ejnila hlavní ukazatele zimní sezóny 2014/15 – za období od za?átku zimní sezóny v listopadu 2014 do 21.dubna 2015 – v porovnání se stejným obdobím v p?edcházejícím roce. Srovnání zahrnuje hotely pat?ící do portfolia TMR a horská st?ediska – Jasná Nízke Tatry, Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso a Aquapark Tatralandia. Hodnocení nezahrnuje st?edisko Špindler?v Mlýn v ?eské republice a st?edisko Szczyrkowski O?rodek Narciarski v Polsku, koupené v b?eznu 2014.<

Jasná GRAND JET

 

Hlavní údaje:

• Celkové tržby sa za zimní sezónu meziro?n? zlepšily o 19,9%
• V horských st?ediscích po?et lyža?ských osob a dní, podle kterých se m??í návštevnost, za porovnávané období vzrostl o 20,2%
• V Aquaparku Tatralandia se po?et návštevník? za dané období meziro?n? zvýšil o 6,7%
• V segmentu Hotely se obsazenost zvýšila ve váženém pr?m?ru o 2 procentuální body a pr?m?rná denní cena až o 4,3%
• Tržby z prodeje skipas? za dané období stouply o 23,3%
• Tržby aquaparku se mírn? snížily o 1%
• Tržby hotel? meziro?n? stouply o 11,7%
• Tržby v restaura?ních za?ízeních vzrostly o 28,3% a ve sportovních službách a obchodech o 31,2%

K pr?b?žným výsledk?m sezóny se CEO TMR Bohuš Hlavatý vyjád?il následovn?: „Na rozdíl od minulého roku nám ve sledovaném období p?álo po?así p?íznivé pro zimní sporty a zimní sezónu jsme odstartovali 5. – 6. prosince historicky p?elomovou lyžova?kou v nadmo?ské výšce 2 004 m z Chopku, p?i?emž zasn?žovat jsme za?ali už 21. listopadu. I když bylo b?hem sezóny na Chopku velké množství silných jižních v?tr?, poda?ilo se nám udržet sjezdovky ve velmi dobrém stavu a kvalitou nezaostával ani náš nejstarší snowpark v Jasné. B?hem vrcholových termín? Nového roku a p?es zlatý týden se nám poda?ilo vyt?žit naše hotely na maximum, i navzdory poklesu rusky hovo?ících klient?. Pokles podílu klient? z Ruska a o polovinu i z Ukrajiny nahradili polští, ?eští a slovenští hosté. Návšt?vnost našich vysokotatranských st?edisek b?hem jarních prázdnin byla porovnatelná s top sezónou. Rozhodujícími faktory v porovnání s minulým rokem byly hlavn? výrazn? lepší podmínky na lyžování. Lyža?i si b?hem jarních prázdnin užívali kvalitn? upravené sjezdovky s víc jak 100 cm sn?hu, d?ležitou úlohu sehrály i tradi?ní taháky v podob? Tatranského ledového domu a Sn?žných ps?. Díky aktivnímu direct marketingu si naši klienti GOPASSu užívali speciálních nabídek lyžova?ek a jiných výhod i za hranicemi Slovenska. Tuto zimní sezónu jsme výrazn? vzrostli v po?tu prodaných skipas? p?es externí ubytovatele, kte?í skipasy nabízeli p?ímo svým zákazník?m. Tento pozitivní fakt ve prosp?ch klienta potvrzuje prohlubující se spolupráci TMR s ostatními subjekty cestovního ruchu v regionu Liptova a Tater. Náš klient dostával ke svému pobytu skipas p?ímo na polštá? a nemusel si na n?j vystát frontu p?ed pokladnou. Za úsp?ch považujeme dvojnásobný nár?st skipas? zakoupených pohodln? p?es internet a v??ím, že tuto komfort službu si osvojí a bude využívat ješt? více klient?.“

Lyžova?ka za?ala v Nízkých Tatrách 5. prosince 2014 a ve Vysokých Tatrách 6. prosince. Lyža?i si nejvýše položenou sjezdovku v Lomnickém sedle užívali od 13. ledna 2015. Na rozdíl od v?tšiny slovenských lyža?ských st?edisek, provoz ve st?ediscích TMR pokra?oval i po velikono?ních svátcích. Zimní sezóna se s p?edpokladem oficiáln? ukon?í 10. kv?tna 2015. Pokud bude po?así i nadále v Tatrách p?íznivé pro zimní sporty, lyža?i budou tuto zimu lyžovat dohromady 157 dní. Sjezdovka s výlu?n? p?írodním sn?hem v Lomnickém sedle se bude nejd?íve upravovat 25.-26.dubna a potom 1.-10. kv?tna. Sjezdovky na Štrbském Plese Solisko, Turistická, Interski, Esí?ko se upravují b?hem týdne a b?hem víkendu se upravuje i sjezdovka Furkota. P?edpokládá se, že na Štrbském Plese se bude lyžovat v závislosti na sn?hových podmínkách a po?así nejbližší víkend a b?hem prod?ouženého víkendu 1.- 3. kv?tna. Pokud si vývoj po?así udrží nyn?jší pr?b?h, tak v Jasné na severní stran? Chopku se lyžovat bude do 10. kv?tna, sjezdovky na jižní stran? Chopku ?. 33a, 35, traverz ?. 51, 52, 54 se budou upravovat b?hem víkend? a pokud to dovolí sn?hové podmínky.

Nejbližší hospodá?ské výsledky TMR zve?ejní za první p?l rok finan?ního roku 30.6.2015.

Spole?nost Tatry mountainresorts, a.s. (TMR) je top subjektem v oblasti cestovního ruchu vest?ední a východní Evrop?, který vlastní a provozujeatraktivní horská st?ediska a hotely. V Nízkých Tatrách TMR vlastní a provozujest?edisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studni?ky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdie?ko a Hotel Rotunda. TMR je zárove? vlastníkemAquaparkuTatralandia. Jedná se o nejv?tší slovenský aquapark s celoro?nímprovozem, kterýnabízíkrom? vodní zábavy i TropicalParadise – speciální tropickou halu s mo?skou vodou i zábavu veFun Parku a ubytování v bungalovech a apartmánechHolidayVillageTatralandia. Ve Vysokých Tatrách TMR vlastní a provozujest?edisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, které TMR spoluprovozuje. Ve Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR též vlastní 19% vespole?nostiMelida, a.s., která si pronajímá a provozujest?ediskoŠpindler?vMlýn v ?eské republice. V Polsku TMR vlastní st?ediskoSzczyrk. TMR též vlastní a pronajímát?etím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konce roku 2014 seproinvestovalo do rozvoje a modernizacest?edisek TMR tém?? 200 mil. EUR. Akcie TMR jsou obchodované na t?echevropských burzách v Bratislav?, Praze a veVaršav?.

footer