Stowaways are having bad times in Špindlerův Mlýn

Uplynulé váno?ní svátky p?ilákaly do Špindlerova Mlýna celou ?adu návšt?vník? a došlo k nár?stu po?tu rodin s d?tmi, které sem zavítaly na rodinnou dovolenou. Navíc, jak se zdá, ?erným pasažér?m ve Špindlerov? Mlýn? nastávají temné ?asy.

Nový provozovatel Skiareálu Špindler?v Mlýn, spole?nost Melida a.s., se b?hem uplynulých svátk? na ?erné pasažéry d?kladn? zam??il.

„Pro odhalování ?erných pasažér? se nám velice osv?d?ili kontrolo?i s WIFI ?te?kou u turniketu, kte?í odhalili mnohé p?ípady p?j?ování nep?enosných celosezonních skipas?, z ?ehož jsme vyvodili pro majitele t?chto permanentek nep?íjemné d?sledky,“ uvedl ?en?k Jílek, ?editel skiareálu Špindler?v Mlýn.

B?hem svátk? po?así dop?álo lyža??m i n?kolik nádherných slune?ních dní. Do Špindlerova Mlýna zavítalo i hodn? lyža?? z níže položených lyža?ských st?edisek, kde sníh na sjezdovkách kv?li teplotním podmínkám nevydržel.

Ve Špindlerov? Mlýn? si p?išly na své hlavn? i rodiny s d?tmi. Novinkou letošní zimy bylo rozší?ení d?tských skipark?, pro nejmenší lyža?e byla p?ipravena celá ?ada akcí, sout?ží a závod? a došlo tak k nár?stu zájmu o ski školi?ky.

Krom? sportovního vyžití nabídl Špindler?v Mlýn ve sváte?ním ?ase kulturní a zážitkové aktivity. Pro návšt?vníky byly p?ipraveny vyhlídkové lety nad Špindlerovým Mlýnem, každý ve?er se konaly party v aprés-ski barech, hudebních klubech a diskotékách.

Noví provozovatelé i hotelié?i si pochvalují i zájem o balí?ky Ski & Stay, s nímž mají lyža?i až 30% slevu na skipasy. Díky t?mto balí?k?m a slevové kart? ŠpindlCard, kterou dostávají hosté k pobytu, využili návšt?vníci b?hem svátk? mnoho slev.

V sou?asné dob? jsou v provozu všechny lanovky ve Svatém Petru, Medv?dín? i na Labské, pro milovníky lyžování jsou p?ipravené každodenn? upravované sjezdovky.

Podle meteorolog? plnohodnotný nástup zimy teprve p?ijde. „Ze zkušeností z minulých let víme, že p?etlak nyní na sjezdovkách lehce opadne, a tak se lyžování v lednu stane pro mnohé návšt?vníky p?íjemn?jší než v dob? váno?ní,“ dodává ?en?k Jílek.

footer