Špindlerův Mlýn nabídne v létě nové stezky pro rodiny s dětmi, slavnostně se otevřou již 31. května

Ve Skiarélu Špindler?v Mlýn se chystají nové stezky pro rodiny s d?tmi, poprvé se na n? návšt?vníci mohou vydat již 31. kv?tna na slavnostním Špindlerovském otevírání léta. Vstup na stezky je zdarma.

Hlavní program Špindlerovského otevírání léta prob?hne v prostoru dolní stanice Medv?dín od 9:00 do 17:00 hodin s bohatým programem. “Skiareál nabízí k této p?íležitosti možnost nákupu jízdenky na lanovku 1+1, kdy k jedné dosp?lé zakoupené jízdence bude jedna d?tská do 18 let zdarma,“ uvedl ?editel Skiareálu ?en?k Jílek.

Sou?ástí programu je otev?ení stávajících rozší?ených (Medv?dí cesta a Stopa?ova stezka) a nových turistických tras – Krakonoš?v p?íb?h a Mechová p?šinka. Stezky jsou ur?ené p?evážn? pro rodiny s d?tmi. Vstup na tyto stezky je zdarma.

Každá ze stezek bude mít jiná téma. První z nich Stezka stopa?e bude zam??ena na obkreslování stop zví?at a nabídne zajímavé kvízy a úkoly, cílem je p?edstavit krkonošskou faunu a bude bavit p?edevším starší d?ti. Druhou stezkou je Medv?dí cesta – ta je ur?ena p?edevším pro mladší d?ti, které zde najdou d?ev?né sochy medv?d?, a zárove? se pobaví nad zajímavým p?íb?hem o medv?dovi Me?ánkovi, který kdysi žil v Krkonoších.

T?etí stezkou je Mechová p?šinka – zábavu s ní najdou op?t starší d?ti a budou s ní poznávat zajímavé rostliny, cílem je op?t p?edstavit krkonošskou flóru. ?tvrtou stezkou je Krakonoš?v p?íb?h, ta se jist? bude líbit mladším d?tem a nabídne krátké p?íb?hy z Krakonošova života, tedy jaký byl „než mu narostly vousy“, kde se narodil, kam chodil do školy.

„Myslíme i na rodiny s ko?árky i handicapované, vždy bude tedy jedna sjízdná pro ko?árky i handicapované, druhá bude více terénní. U pokladen d?ti obdrží mapky, podle kterých p?jdou, na d?ev?ných velkých tabulích najdou kvízy, úkoly a budou si zapisovat jejich ?ešení. Stanovišt? nau?né stezky budou dopln?na o d?ev?né chill-out“ prvky (lehátka, lavi?ky, houpa?ky),“ dodává Jílek.

Poté, co d?ti projdou do cíle, dostanou zaslouženou odm?nu v Apres Baru Medv?dín u dolní stanice lanovky. Krom? rozší?ení a zatraktivn?ní stezek se budují ve skiareálu i nová d?tská h?išt?, která budou obsahovat celou ?adu d?ev?ných prvk?, herního i fitness charakteru.

U horní stanice Medv?dína bude pak ješt? další atrakce, tzv. „letteringové h?išt?“, tedy velký d?ev?ný 3D nápis „MEDV?DÍN“, p?i?emž každé písmeno bude zárove? i originálním herním prvkem. Jde o první atrakci svého druhu v ?eské republice, takže se mají návšt?vníci Špindlerova Mlýna na co t?šit.

U dolní stanice lanovky Medv?dín pot?ší d?ti v 10:30 hodin loutková pohádka „O nezbedném ?ertíkovi Luciáškovi“ a od 11:00 hodin bude následovat p?ehlídka dravc?, která potrvá až do 16:00 hodiny. Pro p?íchozí bude p?ipraven bohatý program s ob?erstvením, muzikou, fotografováním a spoustou odm?n pro d?ti.

Více informací najdete na:

http://www.spindleruvmlyn.org/informace-pro-obcany/aktuality/3152014-spindlerovske-otevirani-leta-72cs.html

footer