Skiareál ve Špindlerově Mlýně nabídne v zimě spoustu novinek – rozšířené sjezdovky, více bezpečnosti i nové moderní provozovny služeb jako restaurace, aprés-ski bary a půjčovny

P?ípravy na zimní sezonu 2013/2014 jsou ve Skiareálu Špindler?v Mlýn v plném proudu. Provozovatel areálu, spole?nost Melida a.s., p?ipravil pro milovníky zimních sport? spoustu zajímavých novinek. Návšt?vníci se tak mohou t?šit na rozší?ené sjezdovky, zm?ny ve struktu?e a v prodeji permanentek i nové služby.

„Jednou z hlavních novinek pro nastávající zimní sezonu je rozší?ení sjezdovek. B?hem léta touto zásadní zm?nou prošly ?ervená i ?erná sjezdovka na Medv?dín? tém?? v celé jejich délce. Práv? ?ervená sjezdovka bude tak jednou z nejširších sjezdovek v ?eské republice. V??íme, že díky tomu bude lyžování na Medv?dín? pro návšt?vníky ješt? více atraktivní a výrazn? bezpe?n?jší,“ prozradil ?editel skiareálu ?en?k Jílek.

Jelikož provozovatel usiluje o bezpe?nost návšt?vník?, byly naistalovány i nové moderní bezpe?nostní sít? – a to v dolní ?ásti ?erné sjezdovky pod tzv. „velkým hankem“. Navíc došlo k rozší?ení lyža?ských pr?jezd? mezi jednotlivými sjezdovkami.

Novinkou bude i nov? otev?ený Aprés-ski bar alpského typu stojící v t?sné blízkosti dojezdu ?ervené sjezdovky na Medv?dín?. Vizí je nabídnout bar s rychlou, ale p?itom kvalitní kuchyní v p?íjemném moderním prost?edí. Otev?ena bude také kompletn? zrekonstruovaná vyhlídková restaurace Na Pláni. Kdo toto místo nedaleko horní stanice lanovky Sv. Petr – Plá? s p?ekrásnými výhledy do údolí z minulosti zná, bude jist? mile p?ekvapen, jakou prom?nou tato provozovna prošla. Provozovatel tak chce nabídnout v útulném tradi?ním horském interiéru návšt?vník?m nejen rychlý ob?d, ale i p?íjemné posezení u kamen nad šálkem ?aje ?i horké medoviny.

Nejv?tší prom?nou p?ed letošní zimou prošla Hromovka – resp. celý prostor dojezdu. I zde na návšt?vníky ?eká nový Aprés-ski bar/restaurant, který bude otev?en denn?, od rána až do ukon?ení ve?erního lyžování.

„Novinkou je i dvoupatrová moderní multifunk?ní budova na míst? bývalých pokladen. Krom? moderních pokladen zde najdou návšt?vníci Infocentrum i novou provozovnu Špindl Motion – první z naší nové sít? prodejen se sportovním a fashion zbožím, ale také i kvalitní p?j?ovnu s top sortimentem lyží a snowboard?,“ dodává k dalším novinkám Jílek.

Novinek se do?ká i ceník. T?mito zm?nami se tak provozovatelé snaží reagovat na podn?ty návšt?vník?
z lo?ské sezony, proto pro rodi?e, kte?í se st?ídají v hlídání d?tí, p?ináší areál tzv. rodi?ovský skipas, který je v rámci obou partner? p?enosný.

„Novinkou je také tzv. „vratný skipas“, který nahrazuje dopolední jízdné. Nákupem této specifické permanentky získává lyža? možnost jízdenku po 2 nebo 4 hodinách vrátit zp?t, samoz?ejm? s navrácením ?ásti pen?z,“ dodává Jílek.

Pro ?asté návšt?vníky zasn?žených kopc? je pak nejvýhodn?jší n?která z dlouhodobých permanentek ?i sezonní skipas All Season Špindl + Tatry, který je platný ve všech st?ediscích Skiareálu Špindler?v Mlýn
a ve st?ediscích Slovakia Super Skipass (www.superskipas.sk).

Po zkušenosti z minulé sezony jist? mnozí návšt?vníci využijí i skipasy nazvané „10 dní
ze sezony“ a „15 dní ze sezony“. S t?mito skipasy m?že návšt?vník lyžovat jakýchkoliv 10 nebo 15 dní
v sezon? a tyto dny nemusejí jít za sebou. Tento druh skipas? je ur?en pro lyža?e, kte?í
se do Špindlerova Mlýna rádi vracejí po celou dobu sezony a nemusejí si tak p?i každé návšt?v?
u pokladny kupovat novou jízdenku Další velkou výhodou t?chto skipas? je to, že s tímto skipasem pak jednodenní lyžování vyjde cenov? velice výhodn?.

„Stejn? jako v p?echázející sezon? chceme pozornost zam??it na rodiny s d?tmi, na rozdíl od mnoha jiných tuzemských st?edisek u nás mohou i letos d?ti do 6 let lyžovat zdarma a juniorské jízdné platí až do
18 let dít?te,“ uzavírá Jílek.

Provozovatelé skiareálu navazují i na lo?ský úsp?ch balí?k? Ski & Stay, který p?ipravil spole?n?
s ubytovateli. V rámci tohoto balí?k? pak pomohou lyža?i získat až 30% slevu na skipas.

footer