S akciemi TMR se obchoduje na burze v Praze

Akcie Tatry mountain resorts, a.s., (TMR) jsou od dnešního dne obchodované na hlavním trhu Burzy cenných papír? v Praze (BCPP). Spole?nost TMR se tak stala první spole?ností v?bec, jejichž 6,707,198 ks akcií zaknihovaných na doru?itele jsou zárove? kótované na t?ech st?edoevropských burzách, a to bratislavské, varšavské a nyní i pražské.  

„Vstup na ?eskou burzu je pro nás p?irozeným krokem p?i napl?ování naší vize vybudovat z TMR nejv?tší spole?nost podnikající v oblasti cestovního ruchu ve st?edoevropském regionu. ?eští návšt?vníci historicky tvo?í významnou skupinu našich klient? a my v??íme, že našimi aktivitami v ?echách jsme jim ješt? blíž než doposud,“ uvedl Bohuš Hlavatý, p?edseda p?edstavenstva TMR.
Krom? marketingových synergií s ?eskými lyža?skými st?edisky, která bude TMR od letošní zimní sezóny spolu provozovat ve Špindlerov? Mlýn?, je jedním z hlavních d?vod? duální kotace TMR na burze v Praze vybudování si pozice na ?eském kapitálovém trhu. Pro individuální investory chce spole?nost TMR nabídnout benefity Akcioná?ského klubu.
Nová emise bude obchodována na hlavním trhu burzy pod zkráceným názvem TMR (ISIN SK1120010287) a bude za?azena do systému SPAD.
„Jsem rád, že na trh p?ichází spole?nost, která má za sebou úsp?šné projekty v n?kolika sousedních zemích a která se rozhodla své obchodní aktivity rozši?ovat i na území ?eské republiky. Pevn? v??ím, že listing v Praze emitentovi pom?že v podpo?e jeho plán? v ?R, a že si zde emise najde své investory,” ?íká Petr Koblic, generální ?editel Burzy cenných papír? Praha.
Akcie TMR se v pátek na Burze cenných papír? v Bratislav? obchodovaly na úrovni 43,80 eur, p?i ro?ním výnosu 5,37 % a dividendovém výnosu 2,2 %. Akcie TMR jsou zárove? nejvíce obchodovaným akciovým titulem na bratislavské burze. V roce 2011 p?edstavovaly p?ibližn? 60% všech objem? obchod? s akciemi; v roce 2010 to bylo více než 70 %.
Na Burze cenných papír? ve Varšav? akcie TMR debutovaly minulé pond?lí. Jejich cena p?i uvedení na trh kopírovala výšku ceny akcií na bratislavské burze.
Minulý finan?ní rok TMR vykázaly konsolidované výnosy ve výši 39 milion? eur a ?istý zisk 9,2 milion? eur. V tomto finan?ním roce, který kon?í 31.10.2012, konsolidované výnosy za prvních dev?t m?síc? dosáhly 32,6 milion? eur a ?istý zisk byl ve výši 7,1 milión? eur. R?st TMR je hlavn? odrazem akvizicí a kapitálových investic do infrastruktury, hotel? a služeb ve st?ediscích spole?nosti v celkovém objemu 144 miliónu eur za posledních šest let.
Podmínkou pro získání ?lenství v Akcioná?ském klubu je vlastnictví minimáln? 25 kus? akcií TMR. Benefity mají formu volných vstup?, skipas? a slev v za?ízení TMR. Více informací je k dispozici na www.tmr.sk/akcionarsky-klub.html

Duální kotaci akcií TMR na BCPP technicky zast?ešila spole?nost J&T IB & Capital Markets, a.s., organiza?ní složka ve spolupráci s J&T Banka, a.s.
_______________________________________________________________________________________
Spole?nost Tatry mountain resorts, a.s, je nejv?tším subjektem v oblasti cestovního ruchu na Slovensku, která vlastní a provozuje atraktivní lyža?ská st?ediska a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tater. Pat?í sem st?ediska Jasná Nízké Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Tri studni?ky, Chalets Záhradky De Luxe a hotel Srdie?ko, ve Vysokých Tatrách spole?nost TMR vlastní st?ediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel Slovakia a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR také vlastní hotely a pronajímá hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Spole?nost navíc úzce spolupracuje s horským st?ediskem Štrbské Pleso. Do konce roku 2011 se proinvestovalo do uvedených st?edisek 100 mil. € a dalších 56 milión? € má p?isp?t ke zvyšování standardu a návšt?vnosti slovenských hor v nejbližších letech. Poslední akvizicí TMR je Aquapark Tatralandia. Jedná se o nejv?tší slovenský termální aquapark s celoro?ním provozem, který nabízí krom? vodní zábavy i zábavu ve Fun Parku, rovn?ž i ubytování v bungalovech a apartmánech Holiday Village Tatralandia.

 

footer