Přihlaste neobyčejnou ženu z Vašeho okolí do soutěže ŽENA REGIONU 2013

Znáte ve Vašem okolí n?jakou neoby?ejnou ženu? P?ihlaste ji do 5. ro?níku celonárodní sout?že ŽENA REGIONU 2013. Sout?ž je ur?ena pro všechny ženy, se kterými se denn? setkáváme a které mnohdy dosahují jedine?ných výsledk? nejen ve své profesi, ale aktivn? se podílejí i na ve?ejném život?, tvo?í hodnoty, pomáhají ostatním a ješt? p?i tom všem zvládají pé?i o rodinu.

Cílem sout?že ŽENA REGIONU je ocenit úsilí výjime?ných žen, zviditelnit jejich smysluplnou práci a aktivity. Ukázat, že každý region má mnoho neoby?ejných žen, které mnohdy nejen pracovní ale i volný ?as ob?tují pro ostatní.

Pro rok 2013 p?evzal nad akcí záštitu Senát Parlamentu ?eské republiky v ?ele s p?edsedou Milanem Št?chem.

„Žena má nezastupitelnou roli v rodin? i ve spole?nosti. Stát by m?l v rámci svých možností vytvá?et maximáln? p?íznivé podmínky k tomu, aby se ženy mohly v rámci rodiny realizovat jako matky, v ?emž jsou nenahraditelné, ale aby zárove? nemusely ob?tovat svou kariéru nebo spole?enský život.,“ uvedl k ud?lení záštity p?edseda Senátu Parlamentu ?eské republiky Milan Št?ch.

Letos poprvé je projekt realizován i ve spolupráci s kancelá?emi senátor? ve volebních obvodech, odkud regionální vít?zka pochází, a senáto?i symbolicky p?evezou záštitu nad regionálním p?edáváním ocen?ní.

Absolutní vít?zka Žena regionu 2013 bude vyhlášena dne 27. b?ezna na slavnostním galave?eru, který se bude konat v historických prostorách Augustine Hotelu v centru Prahy.

Informace o celém projektu, p?ihlášky do letošního ro?níku a p?ehled vít?zek z minulých ro?ník? najdete na www.zenaregionu.cz

footer