Představenstvo TMR představilo finanční plán. Investovat bude do rozvoje středisek i hotelů

P?edstavenstvo spole?nosti Tatry mountain resorts, a.s., uvedlo na valném shromážd?ní finan?ní plán na finan?ní rok 2012/13. Ve finan?ním plánu se projektují ro?ní výnosy s 13,5% meziro?ním r?stem na 51,7 milion? EURO a provozní zisk p?ed odpisy (EBITDA) s 20% r?stem na 17 milión? EURO.

P?edstavenstvo dále prezentovalo investi?ní plán na tento rok. TMR plánuje investovat do rozvoje st?edisek a hotel?, nové lanovky v Tatranské Lomnici a záchytného parkovišt? v ?ásti Chopok Jih – Krupová. Dokon?í se i výstavba restaurace Rotunda v ?ásti propojení Chopku Sever – Jih.
Ostatní investice zahrnují rozši?ování zasn?žování, úpravy sjezdovek, výstavbu nových apartmán? Chalets Zahrádky de Luxe, renovaci hotelu Srdí?ko a jeho wellness prostor? a výstavbu nové konferen?ní místnosti ve Wellness hotelu Grand Jasná.
Dále akcioná?i p?ijali návrh rozd?lení zisku ve výšce 10,2 milión? EURO ve form? dividend ve výšce 7,1 mil.EURO, resp 1,06 EURO na akcii, což p?i sou?asné cen? akcie p?edstavuje dividendový výnos 2,3%.
Valné shromážd?ní bylo sou?ástí už t?etího ro?níku Víkendu akcioná?? TMR s bohatým doprovodným programem ve stylu tropické noci s extra akcemi a slevami pro akcioná?e a jejich p?íslušníky.
„T?etí ro?ník našeho netradi?ního zážitkového valného shromážd?ní hodnotím velmi pozitivn?. Jsem hrdý, že jsme mohli našim akcioná??m op?t prezentovat úsp?chy TMR a zárove? naši akcioná?i mohli zažít novinky této ro?ní sezony na vlastní k?ži, jako nap?íklad unikátní lanovku Funitel, lyža?ský výtah Twinliner v Jasné, a nebo projekt Tropical Paradise v Tatralandii,“ doplnil Bohuš Hlavatý, p?edseda p?edstavenstva a generální ?editel TMR.
„Našimi výsledky jsme potvrdili, že naši akcioná?i investovali do rostoucí stabilní spole?nosti se silnou korporátní strategií a kulturou a velkým potenciálem r?stu. Tento rok bude op?t silný, co se týká r?stu spole?nosti a nových investic. Ukon?íme první fázi našeho intenzivního investi?ního plánu,“ dodává Hlavatý.
Rozhodující den pro právo na výplatu dividendy byl stanovený Valným shromážd?ním na 3. kv?tna 2013. Dividenda bude vyplacená v období do 60 dní od rozhodujícího dne.
Více informací najdete na www.tmr.sk.

footer