Nominace žen do soutěže Žena regionu finišují. Přihlaste své favoritky!

Máte ve svém okolí n?jakou výjime?nou ženu, kterou byste rádi ocenili? Znáte n?koho, kdo se ve svém volném ?ase ob?tuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s pé?í o rodinu? Málo se podle vás o t?chto nevšedních ženách ve?ejn? mluví? Zm??te to!

žr logoV plném proudu je 6. ro?ník celonárodní sout?že Žena regionu. Ta je ur?ena všem ženám, které dosahují jedine?ných výsledk? nejen ve své profesi, ale aktivn? se podílejí i na ve?ejném život?, tvo?í hodnoty, pomáhají ostatním a ješt? p?i tom zvládají pé?i o rodinu. Již podruhé p?evzal záštitu nad sout?ží Senát Parlamentu ?eské republiky v ?ele s p?edsedou Milanem Št?chem. „Cílem sout?že je ocenit úsilí výjime?ných žen, zviditelnit jejich práci a aktivity. Ukázat, že každý region má mnoho neoby?ejných žen, které sv?j pracovní i volný ?as mnohdy ob?tují pro ostatní,“ uvedla zakladatelka projektu Denisa Kalivodová. O titul Žena regionu se mohou ucházet ženy v kategoriích: podnikání, politika a ve?ejná správa, vzd?lávání, v?da a výzkum, zdravotnictví a charitativní ?innost, um?ní, kultura a sport. Nominace je možné zaslat do úterý 3. února 2015.
Více na www.zenaregionu.cz.

footer