Nadace Zdeňka Milera předala téměř čtvrt miliónu korun na pomoc Ústavu pro péči o matku a dítě

Více než 240 000 tisíc korun se poda?ilo vybrat b?hem benefi?ního galave?era, který v polovin? ?íjna uspo?ádala Nadace Zde?ka Milera ve spolupráci se spole?nostmi Mercedes Benz, Chopard a hotelem The Augustine Prague. Výt?žek nyní poputuje do Ústavu pro pé?i o matku a dít? v Praze – Podolí. Slavnostní p?edání šeku se uskute?nilo 30. ?íjna 2014 v Ústavu pro pé?i o matku a dít? v Praze – Podolí. Akce se zú?astnila i vnu?ka slavného malí?e a prezidentka nadace Karolína Milerová.

Šek na 242 564 tisíc korun p?evzal z rukou Elmara Greifa, generálního ?editele hotelu The Augustine, zástupce Ústavu pro pé?i o matku a dít? doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. „Rád bych Nadaci Zde?ka Milera i ostatním partner?m pod?koval za charitativní ve?er, který pro naše zdravotnické za?ízení uspo?ádali. Moc si toho vážím. Pé?e, kterou ústav poskytuje, je totiž velmi nákladná. Získané finan?ní prost?edky nám pomáhají ke koupi modern?jší technologie a rozší?ení spektra zákrok?. Výt?žek plánujeme využít v Centru fetální medicíny, které se zabývá nitrod?ložními operacemi,“ uvedl Ladislav Krofta. Benefi?ní ve?er i samotné slavnostní p?edání se uskute?nilo pod patronací Nadace Zde?ka Milera, slavného malí?e a autora legendární postavi?ky Krte?ek. Nadaci založila v roce 2011 jeho vnu?ka Karolína Milerová. „D?de?ek zasv?til sv?j život práci pro d?ti. A vždycky mi ?íkal, že pomáhat t?m, kte?í to pot?ebují, je jeden ze smysl? lidského života. Nadace nesoucí jeho

odkaz tak pln? podporuje jeho myšlenky a jeho odkaz. Snažíme se pomáhat d?tem z d?tských krizových center, handicapovaným a nemocným d?tem i t?m ješt? nenarozeným. Na rozdíl od jiných nadací, nemá Nadace Zde?ka Milera žádné provozní náklady, protože se o ní starají zam?stnanci mé spole?nosti Little Mole. Díky tomu opravdu úpln? všechny peníze, které získáme, putují k pot?ebným,“ dodala zakladatelka Nadace Zde?ka Milera Karolína Milerová. Mediálními partnery nadace a tohoto projektu je ?eská televize a rádio Impuls.

TIL_9259TIL_8972 TIL_9143  TIL_9248 TIL_9131

footer