Na Slovensku možná vyroste Krtkoland, zábavný park pro děti

Naši slovenští sousedé se možná do?kají sv?tové rarity. V sou?asné dob? probíhají jednání o tom, že ve Vysokých Tatrách by mohl vzniknout zábavný park s atrakcemi pro d?ti, proléza?ky – vše v duchu Krte?ka.

„Mohu potvrdit, že v sou?asné dob? probíhají jednání o form? spolupráce mezi spole?nosti Little Mole vlastníci práva na brand Krte?ka a spole?ností Tatry mountain resorts,“ uvedl p?edseda dozor?í rady Igor Rattaj,

Hlavní vizí je vytvo?it zábavný park ale umírn?n?jší než megalomanský Disneyland ?i celosv?tov? oblíbeného Legoland, který by TMR spole?n? s LM provozovaly. Ten by mohl vzniknout ve Vysokých Tatrách a má být spíše lokálního charakteru.

„Rádi bychom vytvo?ili zábavný park pro cílovou skupinu d?tí 0-8 let s využitím brandu Krte?ka, s celou ?adou atrakcí, proléza?ek ve stylu legendární postavi?ky v?etn? celé škály reklamních p?edm?t?, až po nové interaktivní technologie,“ míní Rattaj ze spole?nosti TMR, která nap?íklad provozuje nejv?tší aquapark na Slovensku Tatralandie ?i skiareál ve Špindlerov? Mlýn? a má tedy s provozováním podobných resort? letité zkušenosti.

„Rádi bychom vytvo?ili projekt, který když bude úsp?šný, nabídli bychom ho i do jiných zemí jako je ?esko, Ma?arsko ?i Polsko, postava Krte?ka má nejenom ?esko-slovenský koncept, ale je známá celosv?tov? a provází už n?kolikátou generaci d?tí,“ dodává.

Spole?ný cíl potvrdila i majitelka práv na Krte?ka Karolína Milerová, vnu?ka Zde?ka Milera, která dokonce v Nízkých Tatrách o víkendu odhalila krte?kovi hv?zdu na chodníku slávy v aquaparku v Tatralandii.

„Ano, jednání probíhají a já doufám, že zábavný park na Slovensku vznikne, navíc zam??ujeme i pozornost ne expanzi do USA a ?íny. S aktivitami spojenými na Slovensku bych ráda podpo?ila i tam?jší zajímavé charitativní projekty,“ míní Karolina Milerová, která by v ?esku skrze Nadaci Zde?ka Milera podporuje d?ti ze sociáln? slabých rodin.

O tom, že spole?nost TMR je v provozování zábavných park? úsp?šná sv?d?í i ekonomická ?ísla. „Od za?átku nového finan?ního roku TMR, tedy od podzimu 2012, jsme b?hem zimní sezony a jara zatím zaznamenali nár?st návšt?vník? o 16,2 %, p?edevším díky naší novince Tropical Paradise, která návšt?vník?m aquaparku nedaleko Liptovského Mikuláše garantuje letní p?ímo?skou atmosféru v každém po?así,“ uvedl ?editel Tatralandie Michal Be?o.

Celková investice spole?nosti Tatry mountain resorts, a.s. do nové haly Tropical Paradise ?iní 5,2 milion? EUR. Spolu s dalšími investicemi, jako je nap?. nov? rekonstruovaný amfiteátr v Tatralandii nebo nová atrakce ve form? vodního katapultu Gold Splash, se výše investic p?ibližuje ?íslu 6 milion? EUR za lo?ský rok.

A jaké novinky ?ekají na návšt?vníky v Tatralandii? Klí?ovou novinkou letní sezony 2013 je Tropical Paradise jako garanci letního po?así pro návšt?vníky regionu Liptov b?hem jejich letní dovolené a Zárove? i novinku Superfly Tatralandia,

„Jde o létání ve v?trném tunelu jako simulátor volného pádu, tato novinka bude jedinou svého druhu na Slovensku a dopl?uje portfolio našich služeb pro vyznava?e adrenalinových sport? s garancí maximální bezpe?nosti,“ dodává Be?o.

footer