Lyžaři se dočkali, propojení severní a jižní strany Chopku

Všichni milovníci zimních radovánek se kone?n? do?kali. Po n?kolika letech se propojila jižní a severní strana Chopku v Nízkých Tatrách, tak jako tomu bylo kdysi. Nyní ale návšt?vníky ?eká v?tší komfort a pohodlí.  

Tradi?n? oble?eného Liptáka i Horehronce vyvezly na vrchol dv? úpln? nové komfortní lanovky – z jedné strany 15-místná seda?ková lanovka a p?ítele ze severní stany kopce luxusní kabinková lanovka Funitel, která je ur?ena pro 24 osob. Její zajímavostí je upevn?ní kabiny na dvou lanech, což krom? zvýšení bezpe?nosti dovoluje p?epravu i ve v?trném po?así. Systém umož?uje jízdu lanovky p?i rychlosti v?tru až do 120 km/hod.

„Tímto propojením jsme Jasnou povýšili na úrove? alpských st?edisek,“ míní Bohuš Hlavatý, p?edseda p?edstavenstva TMR.

Výstavba propojení za?ala už minulý rok v lét? a p?edcházela jí náro?ná projektová p?íprava. Pro zajímavost až 165 000 výkres? formátu A4 s plochou 10 500 m2,   které by p?edstavovaly plochu až dvou fotbalových h?iš?.

Na vrcholu pak Lipták i Horehronec p?ivezli svoje místní delikatesy od sýr? až po uzeniny a navzájem si je vym?nili. Propojení požehnali i dva kn?ží z obou region?.

Oficiální otev?ení zimní sezony bude sice až v sobotu, kdy si Funitel vyzkouší i ve?ejnost. „Poprvé v historii se otev?ení sezony odehraje bez sn?hu, ale i p?esto je pro návšt?vníky p?ipraven bohatý hudební program,“  uvedla marketingová manažerka Katarína Šarafínová.

A to není zdaleka jediná novinka, kterou v Jasné p?ipravili  – krom? Funitelu na návšt?vníky ?eká i lyža?ský výtah Twinliner. Pro návšt?vníky je tak p?ipraveno 45 km sjezdovek

Ve Vysokých Tatrách prošla nejv?tší zm?nou Tatranská Lomnice. Mezi lyža?i oblíbená lanovka v Lomnickém sedle bude už v zim? kožená. Starou 2-seda?kovou lanovku jsme  vylepšili o komfortn?jší ?erno-st?íbrné seda?ky.

Pouhých 15 minut jízdy autem z Jasné a  40 minut z Vysokých Tater se nachází nejv?tší resort vodní zábavy na Slovensku Tatralandia.

Nejžhav?jší novinka v podob? haly Tropical Paradise je novou érou relaxace a zábavy pod Tatrami.  Tropická hala ve tvaru mo?ské mušle otev?ela své brány již v lét?. Celkové dokon?ení p?elomové investice Tropical Paradise je naplánováno už na za?átek zimní sezony.

footer