Lucie Bílá zavítala do továrny v Ondrášově

N?kolikanásobná Slavice zp?va?ka Lucie Bílá zavítala do tovární výroby v Ondrášov? – na místo, kde se vyrábí a rozváží do celé republiky minerální voda p?íjemné chuti ONDRÁŠOVKA, která je vhodná pro celou rodinu.  

Návšt?va Lucie Bílá vyšla práv? na den, kdy se na výrobních linkách v Ondrášov? objevila nová p?íchu? – jemn? perlivá minerální voda s p?íchutí rybízu.

 „Pro každý rok upravujeme náš sortiment a nabízíme nové atraktivní p?íchut? minerální vody Ondrášovka. Nyní na trh uvádíme novou p?íchu? neperlivé minerální vody jablko a viš?ový kv?t, která ur?it? zaujme svou netradi?ní chutí,“ uvedl Ing. Libor Duba, generální ?editel spole?nosti ONDRÁŠOVKA a.s.

Další novinkou neperlivá minerální voda ONDRÁŠOVKA s p?íchutí jablko a viš?ový kv?t. P?i návrhu nových p?íchutí se vycházelo z obliby klasického ?eského ovoce.

„ONDRÁŠOVKA tak p?ináší nejen vyvážený obsah minerál?, ale i osv?žení v nových chu?ových variantách. Atraktivní spojení t?chto p?íchutí se ur?it? stane hitem pro letošní podzim,“ dodává generální ?editel.

Na výb?ru t?chto p?íchutí se op?t podílela zp?va?ka Lucie Bílá, která je tvá?í ONDRÁŠOVKY pro letošní rok.

„Fascinuje m? dlouhá historie stá?ení vody. Více než 700 let jí lidé pijí. Za tu dobu mi nes?etné generace dokazují, že pití této vody je prosp?šné,“ míní Lucie Bílá.

Na návšt?v? v Ondrášov? se zp?va?ka zdržela necelé dv? hodiny. Na uvítanou dostala nejen vázané kv?tiny, ale i dva pohárky – jeden s vodou, druhý s vodkou.

„I když média propagují pití vodovodní vody, já mám z kohoutku vodu tvrdou. Ve srovnání s její drsnou chutí je Ondrášovka pohlazení mých „trubek“, protože má jemnou, konejšivou strukturu,“ uvedla Lucie Bílá.

P?i prohlídce výroby v Ondrášov? populární zp?va?ka zavítala nejen do výrobní haly, ale i do laborato?e.
„To množství lahví, které se zde vyprodukuje je fascinující. Te? vidím, že práce ve výrobním závod? je opravdu náro?ná nejen fyzicky, ale hlavn? psychicky. Obdivuji všechny pracovníky, kte?í se na výrob? minerálky podílejí,“ dodává Lucie Bílá.

Je to zvláštní pocit vid?t zde velké role fólii se svoji tvá?í. Jsem tu všude, od zem? až po strop,“ poznamenala se smíchem Lucie Bílá.

Po prohlídce výroby si našla i ?as a vyfotila se se zam?stnanci. Lucie zalitovala, že s ní na návšt?v? v Ondrášov? nejsou i kluci z kapely. Oni na každém koncertu vypijí n?kolik balení perlivé i neperlivé vody.

„Kdyby tu byli a vid?li by tu obrovskou zásobu balené vody, tak by hned po?ítali, kolik tisíc koncert? by museli odsloužit, aby všechnu tu vodu vypili“, pronesla Lucie se sepjatýma rukama, ale se šibalským úsm?vem.

Na záv?r Lucie prohlásila, že si jako laik nedokázala v?bec p?edstavit, jaká v?da je dostat vodu ze zem? k lidem do prodejen, kolik v?cí musí lidé od Ondrášovky ohlídat, aby se voda dostala na st?l do domácnosti v perfektní kvalit? a dokonalé chuti.

A v?bec by jí nenapadlo, že i p?i stá?ení podzemní vody jde vývoj dál a že je nutné investovat do nových technologií a výrobních za?ízení.  Lucie ?ekla, že ji t?ší, že její partner spole?nost ONDRÁŠOVKA a.s. toto v?bec nepodce?uje, výrobní technologie stále vylepšuje a je ráda, že moderní stroje a za?ízení mohla v Ondrášov? na vlastní o?i a za chodu vid?t.

N?kolikanásobná Slavice se tak se stala velkou propagátorkou dodržování pitného režimu. „Na dlouhých cestách mi pomáhá od únavy, cítím se p?i permanentním dopl?ování tekutin lépe a m?j tým také, protože musíme ?ast?ji zastavovat u benzínek, takže více odpo?íváme,“ dodává.

 

footer