Lucie Bílá testovala s fanoušky nové příchutě. Vznikne i česneková minerálka?

Skon?ila snad zp?va?ka Lucie Bílá se zp?vem a vydá se na jinou profesní dráhou? Na první pohled se to tak totiž mohlo zdát, protože v pražské kavárn? MODI spole?n? s dvacítkou fanoušk? a zákazník? testovala nové p?íchut? minerálních vod Ondrášovka. Práv? ta nejlepší p?íchu? se za n?kolik m?síc? objeví na pultech.

„Dlouho dop?edu jsem byla zv?davá a napnutá jako kšandy, co si pro m? na degustaci p?ipraví, já si vybrala jemn?jší chut? i v?n? malin, ale za svého syna Filipa bych se p?imlouvala za siln?jší, sladší a lahodnou broskev. Jsem moc ráda, že jsem u takové p?íležitosti mohla být a myslím, že se bavili i lidé, kte?í p?ijeli z r?zných kout? zem?,“ prozradila zp?va?ka.
Nové p?íchut? se tak zákazníci do?kají již za pár týdn?. „Lucie Bílá jako tvá? naší minerálky se loni podílela na tvorb? nové p?íchut? hruška s medu?kou, a velice se nám to osv?d?ilo, p?ipadalo nám logické Lucii k tvorb? a testování návrhu nových p?íchutí p?izvat i letos,“ uvedl Ing. Libor Duba, generální ?editel spole?nosti ONDRÁŠOVKA, a.s..
„Stejn? jako v p?edcházejících letech i letos krom? investic do infrastruktury a inovací v oblasti výroby, klademe velký d?raz na vývoj nových p?íchutí, v pr?b?hu celého roku chceme zákazník?m p?inést nové a zajímavé p?íchut?,“ dodává Libor Duba.
Lucie Bílá už v minulosti p?iznala, že je velkou milovnicí ?esneku, ale jak to vypadá, ?esnekové minerálky se nejspíše nedo?ká. „V??íme, že Lucii Bílé bychom tím ud?lali radost, ale výrobu minerálních vod s p?íchutí ?esneku výhledov? neplánujeme,“ dodává generální ?editel Ing. Libor Duba.
Loni spole?nost ONDRÁŠOVKA, a.s., p?inesla nové p?íchut? jak na ja?e, v pr?b?hu léta, tak i na podzim a svoje kouzlo m?la i Váno?ní limitovaná edice. „Z pohledu prodeje i obliby zákazník? byla v lo?ském roce velice oblíbená p?íchu? lesních plod?. Nasloucháme p?ání zákazník?, sledujeme trendy a v letošním roce se chceme zam??it i na to, abychom uspokojili i náro?n?jší zákazníky,“ uzavírá generální ?editel.

footer