Lidé od spoření na stáří očekávají zejména garanci zhodnocení vložených prostředků a nezávislost na politické situaci

P?estože diskuze o nedávno spušt?né d?chodové reform? probíhá již n?kolik m?síc?, v?tšina pr?zkum? realizovaných mezi ob?any poukázala na neradostnou realitu, že o možnostech spo?ení na d?chod mají naprosto nedostate?né informace. Ve valné v?tšin? se tedy p?i rozhodování spolehnou na doporu?ení svého pojiš?ovacího poradce.

Kooperativa proto oslovila tém?? 700 svých nejúsp?šn?jších prodejc? životního pojišt?ní, aby zjistila, co jejich klienti od spo?ení na d?chod o?ekávají. Jednozna?n? nejvíce respondent? (85 %) uvedlo garanci návratnosti a zhodnocení vklad?. Na druhém míst? v žeb?í?ku d?ležitosti zazn?la nezávislost na politické situaci (78 %), t?etí místo obsadila flexibilita (75 %), tedy možnost jednorázové výplaty na konci spo?ení, možnost vybírat ?ást naspo?ených prost?edk? v pr?b?hu spo?ení nebo možnost zvýšení ?i snížení pojistného.

Na základ? tohoto pr?zkumu Kooperativa p?ipravila nový produkt s jednoduchými podmínkami, který je zam??ený na zodpov?dné klienty. Nové pojišt?ní nese název PENZE S GARANCÍ a navazuje na úsp?šné univerzální životní pojišt?ní PERSPEKTIVA.

Hlavní p?ínosem PENZE S GARANCÍ je garantované zhodnocení vložených prost?edk? – minimáln? ve výši technické úrokové míry 2,4 % p. a. Kooperativa k ní navíc ješt? p?ipisuje podíl na zisku, takže nap?íklad za poslední 4 roky klienti získali každoro?n? výnos nejmén? ve výši 4 %. Zárove? PENZE S GARANCÍ nabízí i možnost investování do 10 tržních fond?.

Druhou zásadní výhodou je flexibilita, kterou klienti velmi oce?ují; mohou m?nit výši pojistného, p?ípadn? si peníze v pr?b?hu pojišt?ní vybírat nebo dokonce platby po dohod? s pojiš?ovnou p?erušit. Za zmínku stojí i další výhodná vlastnost životního pojišt?ní: pojistné pln?ní si pojišt?ný m?že nechat vyplatit jednorázov?, nebo m?že zažádat o výplatu pravidelného d?chodu, p?i?emž si z obou variant m?že vybrat až na konci pojistné doby.

Podrobnosti o PENZI S GARANCÍ je možné získat na www.penzesgaranci.cz, kde je zárove? p?ipravena i jednoduchá kalkula?ka k modelaci finan?ní situace každého klienta.

footer