Leden ve Špindlu? Více než 21 kilometrů sjezdovek, přes půl metru sněhu a mnohem levnější skipasy!

Plánujete b?hem ledna dovolenou ?i jen víkend na horách? Navštivte Špindler?v Mlýn. Nejv?tší krkonošské st?edisko slibuje lyža??m ideální sn?hové podmínky. T?šit se m?žete na více než jednadvacet kilometr? sjezdovek s více než p?l metrem sn?hu, minimální fronty, skibusy i parkovišt? zdarma a výhodné skipasy pro držitele karty GOPASS. Do 21. ledna si tu zalyžujete od 435 korun na den.

Špindler?v Mlýn„Díky mrazivému po?así a ?astému sn?žení na sjezdovkách sn?hu stále p?ibývá. Jen b?hem pond?lí napadlo asi p?tadvacet centimetr?. Na Svatém Petru je nyní tém?? p?l metru sn?hu a na Horních Míse?kách dokonce až osmdesát centimetr?. Skiareál už brzy bude kompletn? ve stoprocentním provozu,“ uvedl ?editel Skiareálu Špindler?v Mlýn ?en?k Jílek s tím, že v sou?asnosti je k dispozici p?es osmnáct kilometr? sjezdovek. V provozu jsou celé Horní Míse?ky, Labská, Stoh, ?ervené a modré sjezdovky na Medv?dín?, malý hank, modrá a ?ást ?ervené sjezdovky na Svatém Petru i ob? Hromovky. Od ledna si mohou navíc návšt?vníci užít ve?erní lyžování na Hromovce, která je v sou?asnosti nejdelší a nejlépe osv?tlenou sjezdovkou pro ve?erní lyžování v ?eské republice. „Do nadcházejícího víkendu spouštíme dále komplet ?ervenou ve Svatém Petru a celou medv?dínskou ?ernou. Celkov? tak nabídneme lyža??m více než dvacet jedna kilometr? kvalitn? zasn?žených a upravených sjezdovek,“ doplnil ?en?k Jílek.

Špindler?v Mlýn 1Tém?? ideální sn?hové podmínky p?ilákaly první lednový víkend jedenáct tisíc návšt?vník?. Díky novému v?rnostnímu programu GOPASS se výrazn? zkrátila ?ekací doba u pokladen. Dramatické nejsou ani fronty na lanovky. „Nejv?tší nápor lyža?? ?ekáme tradi?n? za?átkem února, kdy startují zimní prázdniny. Leden je tak z hlediska po?tu návšt?vník? ideální na poklidné a kvalitní lyžování, a to b?hem týdne i o víkendech,“ sd?lil René Hroneš, obchodní a marketingový ?editel Skiareálu Špindler?v Mlýn. Návšt?vníci mohou zdarma využít parkovišt? u lanovky Hromovka, Medv?dín a Horní Míse?ky. Pokud by se jejich kapacita naplnila, mají k dispozici parkovišt? p?i vjezdu do Špindlerova Mlýna u p?ehrady, odkud se dostanou k lanovkám pohodln? skibusem. Ten je také pro všechny zcela zdarma. Areál nov? doplnilo moderní infocentrum a pokladny, obchod se sportovním a fashion zbožím, velká p?j?ovna lyža?ského a snowboardového vybavení ve Svatém Petru a Après ski bary Hromovka a Svatý Petr. Z hlediska bezpe?nosti návšt?vníci ocení i nové ochranné sít? sjezdových tratí a rozší?ený most na dojezdu svah? na Hromovce. Nejv?tší novinkou letošní sezóny je ale p?edevším zavedení v?rnostního systému GOPASS. „?lenové klubu GOPASS mohou v pr?b?hu roku ?erpat spoustu výhod. Tou nejv?tší je bezesporu nákup levn?jších skipas?. Do 21. ledna si mohou nap?íklad stávající ?lenové, ale i ti, kte?í se nov? zaregistrují na www.gopas.cz, po?ídit celodenní skipasy za 435 korun v pracovních dnech a za 545 korun o víkendech,“ doplnil René Hroneš.
Špindler?v Mlýn 2Špindler?v Mlýn nabídne v lednu i ?adu zajímavých akcí pro ve?ejnost. 17. a 18. ledna se tu uskute?ní festival ledosochání, hudby a zábavy. T?šit se m?žete na ukázky tvorby ledových soch v centru m?sta a v areálu Svatý Petr, ve?erní m??ený závod na lyžích pro ve?ejnost Ice Master a následnou Ice party. Nebude chyb?t ani bohatý program pro d?ti i dosp?lé. P?edposlední lednový víkend nabídne druhý ro?ník jediného ko?ského póla na sn?hu v ?eské republice. 31. ledna se pak ve Špindlerov? Mlýn? uskute?ní akce Freeride.cz Just Ride, b?hem které budou snowboardisté a freestyloví lyža?i zdarma testovat nejnov?jší vybavení mnoha zna?ek. Nebude chyb?t stanové m?ste?ko, bohatý doprovodný program, sout?že a ve?erní party p?ímo na dojezdu sjezdovek ve Svatém Petru.

Špindler?v Mlýn, 7. ledna 2015

footer