Kosmonauti na Chopku

Na Chopku 29.6.2013 kosmonauti slavnostn? usadili ?asovou kapsli, do které m?žou návšt?vníci po celé léto ukládat své odkazy pro budoucí generace.

Kosmonauti p?istáli v Jasné na Priehybe kde je svým horským šarmem p?ivítal Tatranec a dál jim pár instrukcí. Ti potom vyzdvihli ?asovou kapsli, naložili do speciální st?íbrné kabiny Funitelu a vyvezli na Chopek do výšky 2008 mnm, kde bude kapsle uložená a všichni, kte?í se vyvezou a nebo vystoupí na Chopek, m?žou ve speciální obálce nechat odkaz.
V obálce je papír, na který tužkou napíše zpráva pro další generace, nebo odkaz na zv??n?ní. V obálce se nachází i odznak jako hodnov?rný d?kaz spjatý s odkazem. Ten, kdo ho bude držet v rukách má právo si za 20 let zprávu vyzvednout. Speciální kapsle bude roky uzav?ená v p?ekrásné p?írod? hor a její tajemství zape?et?né jedine?ným víkem se symbolem draka zosob?uje nezni?itelnost v ?ase. Drak je strážce odkaz? a tým, který se na kapsli p?ijde podívat p?inese št?stí a bezpe?í.
?asová kapsle se uzav?e 30.listopadu 2013 a bude zape?et?ná na následujících 20 let. Každý návšt?vník st?ediska se potom m?že podívat na odpo?ítávání, kolik ?asu z?stává do otev?ení kapsle plánovaného na rok 2033.
Vyzdvihnutím kapsle p?edcházel program d?tských tane?ních soubor? a psaní odkaz?. Samotný p?íchod kosmonaut? a p?eprava kapsle na Chopek byli emotivní a vzbudili velký zájem p?ítomných návšt?vník?.
Následující 4 m?síce má každý p?íležitost p?ijít na Chopek a vložit sv?j vlastní odkaz. M?že to být všeobecný odkaz pro budoucí generace, a nebo tajný odkaz adresovaný konkrétní osob?, fotka, p?ípadné p?ání, na které by si jinak za 20 let ani nevzpomenul. Vše toto bude hlídat ?asová známka a drak Demian, který je symbolem Demanovské Doliny.
Oficiální obálky m?že každý získat v Infocentru na Bílé Pouti ve st?edisku Jasná Nízké Tatry.

footer