Ideální dovolená s dětmi? Špindlerův mlýn

Hledáte tip na letní rodinnou dovolenou v ?echách? Vsa?te na Špindler?v Mlýn a nudit se nebudete. Horské m?ste?ko uprost?ed Krkonoš je skv?lou volbou, jak s d?tmi strávit prázdniny aktivn? a p?itom si skute?n? odpo?inout. T?šte se na širokou paletu sportovního vyžití, spoustu d?tských atrakcí, báje?né jídlo a prvot?ídní servis.

D?ti ocení nejvýše položené letteringové h?išt? v ?echách

Rádi byste letos nahradili klasickou dovolenou u mo?e n??ím pest?ejším? Chcete své d?ti b?hem prázdnin skute?n? zabavit? Špindler?v Mlýn je sázka na jistotu. Vaše ratolesti nepochybn? ocení nov? vybudovaná d?tská h?išt? p?ímo na vrcholcích Krkonoš. Za návšt?vu stojí zejména první ?eské letteringové h?išt? na Medv?din?, které je postaveno z ob?ích 3D písmen. „Na herní prvky jsme skute?n? pyšní. Naším zám?rem bylo nabídnout d?tská h?išt? s opravdu zajímavými atrakcemi pro malé i v?tší návšt?vníky. Vy?ádí se zde ale podle našich zkušeností i dosp?lí, sta?í jen trocha fantazie. Navíc jde o nejvýše položené d?tské h?išt? v ?eské republice. Rozkládá se v nadmo?ské výšce 1235 metr?, takže nabízí skute?n? nádherný výhled,“ uvedl ?en?k Jílek, ?editel Skiareálu Špindler?v mlýn. D?ti si zde mohou na ?erstvém vzduchu vyzkoušet ?adu proléza?ek, skluzavek nebo malých lezeckých st?n. Neot?elé herní prvky nabízí i druhé h?išt? p?ed horní stanicí lanovky ?i nové h?išt? v t?sné blízkosti panoramatické restaurace Na Pláni. K dispozici tu jsou fitness stezky, houpa?ky nebo nafukovací trampolíny. „Opravdu jsem ocenila, že si mohu dát v klidu kávu a d?ti si hrají stále mn? na dohled. Zm?ny, kterými areál prošel, jsou opravdu super,“ sv??ila se Martina Pavelková z Prahy, která ve Špindlu trávila víkend se svými dv?ma d?tmi. Stavitelé totiž mysleli jak na pohodlí rodi??, tak zábavu d?tí. Na všechna h?išt? je proto dob?e vid?t z p?ilehlých bufet? a restaurací. Zatímco si tedy d?ti hrají, vy m?žete relaxovat a užívat si nezapomenutelných výhled? u výborné kávy ?i p?i chutném ob?d?.

Poznejte Krkonoše prost?ednictvím nau?ných stezek. Klidn? i s ko?árkem.

Dáváte p?ednost zábav?, p?i které se d?ti n??emu p?iu?í? Pak vyzkoušejte ?ty?i nau?né stezky vedoucí úbo?ím Medv?dína a z Plání do Svatého Petra. Sta?í vyjet lanovkou a užít si procházku plnou zábavy, kvíz? a úkol?, kde se cestou navíc dozvíte mnoho zajímavých informací o Krkonoších a jejich obyvatelích. Na konci na d?ti vždy ?eká odm?na za správné odpov?di. Nau?né stezky se rozkládají tém?? na t?iceti kilometrech. „Medv?dí a Stopa?skou možná znáte již z p?edchozích let, ale i ty prošly rekonstrukcí. Dv? stezky jsou pak úpln? nové. Stezka s názvem Krakonoš?v p?íb?h vede z Medv?dína do Špindlerova Mlýna, m??í 9,5 kilometru a je p?ístupná i pro p?ší s ko?árky a vozí?ká?e,“ ?ekl ?en?k Jílek. Stranou zájmu nez?stává ani Mechová p?šinka na Svatém Petru, která je dlouhá necelé ?ty?i kilometry. „D?ti byly doslova nadšené. Zkoumaly, hledaly a o?ichávaly všechny rostlinky, na které jsme cestou narazily. Každou informaci si poctiv? zapisovaly, vypadaly úpln? jako mladí botani?tí badatelé,“ smála se maminka Petra, která byla ve Špindlerov? mlýn? na výlet? s partou kamarádek a kupou d?tí.

Špindl Bike Park doplnil oblíbený Pumptrack

Známý Bike Park na Svatém Petru nabízí celkem šest tratí. Špindlerovské sjezdovky si tak m?žete sjet i na kole. Na své si p?ijdou úplní za?áte?níci i zkušení bike?i. Zbrusu nový Pumptrack je pak ideální také pro d?ti. Oválná dráha se spoustou vln a klopených zatá?ek je postavená na rovin? na dojezdu sjezdovek. Jezdci na ní nepot?ebují používat pedály a pouhým „pumpováním“ rukou a nohou p?i projížd?ní um?lých nerovností jezdí kolem dokola bez šlapání. Za vyzkoušení adrenalinového zážitku navíc d?ti ani dosp?lí nic neplatí.

Sje?te Hromovku na t?íkolce nebo brázd?te jezero lo?kou

Další novinkou, kterou pro své návšt?vníky letos ski areál p?ipravil, jsou terénní t?íkolky. Pokud máte rádi adrenalin, jsou ideální volbou. „Musím p?iznat, že jsem n?co podobného ješt? nezažil. Na lyžích jsem Hromovku sjížd?l mockrát, na t?íkolce to byla síla,“ neskrýval nadšení z jízdy patnáctiletý Tomáš, který si t?íkolky vyzkoušel i se svým tátou. T?íkolky si jednoduše zap?j?íte u horní stanice lanovky Svatý Petr – Plán? nebo pod dolní stanicí v obchod? Spindl Motion Mountain Shop. Terén pak vede modrou sjezdovkou po vyzna?ené trase z Plání do Svatého Petra. T?íkolky jsou dob?e ovladatelné a d?ti od ?trnácti let je mohou dokonce ?ídit sami.
Svou dovolenou m?žete nov? zpest?it také projíž?kou na lo?ce a prohlédnout si tak Špindler?v Mlýn z vodní hladiny. ?ty?místnou lodi?ku si vyp?j?íte na b?ehu Labské p?ehrady, vyplujete na um?lou vodní nádrž a užíváte si horské m?ste?ko z jiného pohledu.
Špindler?v Mlýn nabízí aktivní vyžití skute?n? pro každého. Je vyhledávaným místem mnoha p?ších turist? a cyklist?. Vyzkoušet m?žete novou p?tadvacetikilometrovou cyklostezku vedoucí do Herlíkovic, zahrajete si volejbal ?i tenis na perfektn? upravovaných antukových kurtech. Svým širokým spektrem vyžití je ideálním místem nejen pro dosp?lé, ale p?edevším také pro d?ti.
Více informací naleznete na www.skiareal.cz

footer