Hotel The Augustine Prague oslavil své pětileté výročí

Luxusní pražský hotel The Augustine Prague, sídlící na pražské Malé Stran?, slavnostn? oslavil své p?tileté p?sobení na trhu cestovního ruchu.

Slavnostní ?tvrte?ní ve?er byl zahájen starostou Prahy 1 panem Ing. Old?ichem Lomeckým spole?n? s generálním ?editelem The Augustine Prague panem Elmar K. Greif a hlavním p?edstaveným Augustiniánského kláštera, v kterém se hotel nachází, otcem Juanem.

Ten p?ed zraky více jak 150 výjime?ných host? hotelu požehnal a vysv?til ho na další úsp?šná léta.

B?hem ve?era se hosté krom? dobrého jídla, pití a hudebního programu od skupiny Jazz Efterrätt , do?kali i p?ti exklusivních cen od partner? ve?era.

„Celý ve?er p?ed?il naše o?ekávání, jsem up?ímn? š?astný kolik osobností s námi p?išlo slavit. Pro mn? osobn? bylo nejv?tším p?ekvapením, jak p?átelská atmosféra tento oficiální ve?er provázela a jsem pot?šen, že hosté dom? opravdu nesp?chali,“ uvedl generální ?edit hotelu pan Elmar K. Greif.

Tím tak potvrdil motto tohoto luxusního pražského hotelu – starejme se o naše hosty tak, jako by nebyly v hotelu, ale na návšt?v? u svých p?átel.

Komplex sedmi historických budov v?etn? budovy kláštera, v kterých se hotel nachází dnes, prošel od roku 2006 do 2009 velmi náro?nou rekonstrukcí.

P?ed 5 lety dne 14. kv?tn? byl pak slavnostn? otev?en, aby se zanedlouho za?adil mezi špi?ku hotelové elity u nás. Je mimo jiné držitelem ocen?ní Travel + Leisure’s 2013 World’s Best a je veden mezi stovkou nejlepších hotel? sv?ta na 5. míst?.

Ani restaurace nez?stává pozadu a je držitelkou 3. místa v prestižním hodnocení magazínu Euro v kategorii Top Fine Dinning.

Hotel je pro svou jedine?nou polohu, která je kombinací atraktivní lokality historického centra jen pár krok? od Karlova Mostu a zárove? diskrétností díky své dispozici, je žádaným místem mezi osobnostmi filmu a hudební scény (nap?. Pierre Richard, Donald Sutherland, Gery Oldman, Edward Norton, Pink, Sting), um?ní, politiky a byznysu.

The Augustine Prague se stejnou vášní pe?uje i lokální hosty. „ Náš hotel je vyhledávaným místem i mezi ?eskou klientelou. Máme zákazníky, kte?í žijí v Praze, ale p?esto rádi využívají ubytování a dalších služeb hotelu “ uvedl Resident Manager Mat?j Vysko?il.

Práv? klid vnit?ních zahrad s letní terasou a barem, kde práv? za?íná pravidelné grilování nebo služby hotelového SPA, které nabízí relaxa?ní procedury i v teplých m?sících, je d?vodem, pro? stále více host? za víkendovým odpo?inkem necestuje, ale m?že si ho dop?át jednoduše „doma“.

footer