Hlasujte pro letošní Ženu regionu!

V plném proudu je internetové hlasování letošního ro?níku celonárodní sout?že Žena regionu. Široká ve?ejnost letos nominovala sto jedenáct favoritek z celé ?eské republiky. O titul se utkají sportovkyn?, um?lkyn?, podnikatelky, majitelky útulk? pro zví?ata, vedoucí charit ?i nap?íklad ženy pe?ující o opušt?né d?ti ?i nemocné seniory. Mezi kandidátkami nechybí ani ženy podílející se na rozvoji svého m?sta ?i celého regionu. Hlasovat m?žete do 2. b?ezna 2015.

ŽRProjekt Žena regionu pat?í všem ženám, které svým aktivním p?ístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na ve?ejném život?, pomáhají nemocným, d?tem ?i zví?at?m nebo p?ispívají ke zlepšení a rozvoji regionu, v n?mž žijí. „Nejedná se p?itom jen o ve?ejn? známé a úsp?šné osobnosti, ale p?edevším o oby?ejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá ve?ejnost ani média v?tšinou ani tušení. Práv? pro n? vyhlašujeme od roku 2009 celonárodní sout?ž, jejímž cílem je ocenit úsilí t?chto výjime?ných žen a zviditelnit jejich práci a výsledky,“ uvedla zakladatelka projektu Denisa Kalivodová. Možnost nominovat výjime?né ženy m?la široká ve?ejnost do 3. února. V pond?lí 9. února pak odstartovalo on-line hlasování, které potrvá až do 2. b?ezna 2015. P?ihlášených je 111 kandidátek z celé ?eské republiky. S jejich p?íb?hy se m?žete seznámit na webových stránkách sout?že www.zenaregionu.cz, kde m?žete zárove? i hlasovat.
Nad letošním šestým ro?níkem sout?že p?evzal záštitu Senát Parlamentu ?eské republiky v ?ele s p?edsedou Milanem Št?chem.

footer