Handicapované děti ze školy Svítání mají nový autobus

Díky sponzorským dar?m se poda?ilo pardubické škole SVÍTÁNÍ vy?ešit problém se svozem více než padesáti handicapovaných školák?. Nový autobus, který 11. zá?í slavnostn? pok?tila operní p?vkyn? Andrea Kalivodová, poskytne postiženým d?tem pohodln?jší cestování a pom?že jim v dalším rozvoji. D?ti nový autobus ve škole p?ivítaly tancem a zp?vem.

„Naše škola poskytuje vzd?lání a navazující služby dv?ma stovkám d?tí a mladých lidí s mentálním a kombinovaným postižením. V této oblasti p?sobíme již dvaadvacet let a své školáky vozíme na nejr?zn?jší místa v celém Pardubickém kraji. Na svozové autobusy si musíme shán?t prost?edky sami. Jsme proto nesmírn? rádi, že se nám díky sponzorským dar?m, a p?edevším nadaci NROS, poda?ilo získat další autobus pro více než padesát d?tí, a m?žeme tak pokra?ovat v našem poslání,“ uvedla Miluše Horská, ?editelka Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. a místop?edsedkyn? Senátu Parlamentu ?R.

Nov? po?ízený autobus, který již d?ti pojmenovaly Bella, slavnostn? pok?tila ve ?tvrtek 11. zá?í sólistka Státní opery v Praze Andrea Kalivodová. „P?eji tomuto krásnému novému vozu, aby v n?m jezdily samé veselé d?ti,“ pop?ála operní p?vkyn? a kmotra nového autobusu Andrea Kalivodová. Hosté se seznámili s chodem školy, vid?li tane?ní a muzikoterapeutická vystoupení žák?. Nový autobus, na jehož nákup se poda?ilo škole získat 1,5 milionu korun, poskytne handicapovaným d?tem díky optimálnímu interiérovému vybavení pohodln?jší a p?íjemn?jší prost?edí b?hem denního svážení do školy nebo cestování. Mladým lidem a dosp?lým klient?m pom?že v jejich dalším rozvoji dopravováním na pravidelné praxe k zam?stnavatel?m ze vzdálen?jších oblastí. „Naše d?ti budou využívat autobus každý školní den. Doveze je na hipoterapii, do plaveckého bazénu nebo na zajímavé exkurze, výlety a kulturní ?i spole?enské akce,“ doplnila Miluše Horská.

TIL_9068  TIL_9184

TIL_8898 TIL_8798

footer