Do Ústí zamířil James Bond a pomohl dívce na vozíku

V sobotu 2. února se v Ústí na Labem konal v po?adí již 4. ro?ník Plesu Severo?eských Patriot?, tentokrát se nesl v duchu Jamese Bonda. Navíc organizáto?i zajistili finan?ní pomoc nemocné osmnáctileté dívce, která od mali?ka bojuje s d?tskou obrnou.

Jedním z partner? této prestižní akce, na níž vystoupili nap?íklad zp?va?ka Hana Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotvald, zp?va?ka Leona Machálková, Xindl X, Ji?í Korn a Petr Bende, byla i spole?nost ONDRÁŠOVKA, a.s.. ?eského Jamese Bonda ztvárnil zp?vák Martin Maxa, kterému sekundovala modelka Michaela Štoudková coby Bondgirl.
Krom? zábavy a tance organizáto?i mysleli i na pomoc t?m, kte?í ji pot?ebují. Letos se rozhodli finan?n? podpo?it osmnáctiletou Markétu Brožovou, která trpí d?tskou mozkovou obrnou a také ?áste?ným ochrnutím dolních kon?etin. Vzhledem k jejímu postižení vyžaduje zvýšenou, pé?i.
Spole?nost ONDRÁŠOVKA, a.s., se rozhodla darovat Markét? pitný režim na p?l roku, který ji spole?nost zaveze až dom?.
“Jsme velice rádi, že se spole?nost ONDRÁŠOVKA, a.s., stala partnerem této akce a že m?že podpo?it získání finan?ních prost?edk? pro dobrou v?c. Navíc darováním a závozem pitného režimu alespo? trochu uleh?íme náro?nou situaci, ve které se rodina nachází., P?ejeme Markét? hodn? sil, energie a aby si jednou splnila všechny své sny,” uvedl Ing. Libor Duba, generální ?editel ONDRÁŠOVKA, a.s.
Osmnáctiletá dívka si chce za obdržené peníze z této akce zakoupit odleh?ený snáze ovladatelný invalidní vozík nebo speciáln? upravený rotoped, který by ji velmi pomohl p?i rehabilitaci a lépe uvolnil ztuhlé svaly.
Ples Severo?eských Patriot? je považován za jeden z nejvýznamn?jších ples? na severu ?ech. V minulosti se na podiu vyst?ídala celá ?ada hv?zdných ú?inkujících – jako nap?íklad Palo Habera, No Name, Peter Nagy, Turbo, Helena Vondrá?ková, Michal David a v roce 2012 pak legendární skupina Alphaville.

footer