Chopok se chystá na freeridový závod se špičkovými světovými jezdci

Nejlepší freeridové zóny na Chopku v Nízkých Tatrách budou od 27. února do 2. b?ezna 2015 hostit 13. ro?ník závodu CGC Jasná Adrenalin. Špi?kový freeridový závod získal letos dokonce ?ty?i hv?zdy. Zú?astní se ho proto sv?tová špi?ka z osmnácti stát?. Osmdesát závodník? bude reprezentovat nap?íklad Špan?lsko, Nový Zéland, Francii, Argentinu, Austrálii, Švédsko, Norsko, Holandsko, Itálii, Rusko, ?eskou republiku nebo Rakousko. Legendární závod se uskute?ní ve freeridové zón? ?íslo 3 v Lukové kotlin? na severní stran? Chopku.
„CGC Jasná Adrenalin se letos posunula na vyšší level. Chopok má velmi dobré svahy a terén pro freeride, který nám závidí i Rakušané. Dosažení ?ty? hv?zdi?ek v závod? vyžadovalo léta práce na tom, abychom to organiza?n? zvládli a hlavn? dbali na bezpe?nost p?i tomto adrenalinovém sportu. Závody v Jasné mají dobré jméno ve sv?tovém m??ítku, o ?emž sv?d?í i fakt, že se letos na závod p?ihlásili i závodníci, kte?í jezdí Freeride World Tour, což je naprosto nejvyšší sv?tová liga freeride,“ uvedl ?editel závodu Mat?j Hulej.
Již v pátek 27. února bude probíhat od rána tzv. „Face check“, tedy kontrola terénu na míst?. Ta je pro závodníky povinná. Nemohou totiž absolvovat zkušební jízdu terénem. Sou?ástí seznamování je také jízda ?len? organiza?ního týmu, kterou závodníci sledují a mohou ?erpat informace z jejich zprávy o kvalit? a struktu?e sn?hu v jednotlivých úsecích trati. „Tyto informace jsou velmi d?ležité, protože sníh m?že být jiný uprost?ed žlabu a jiný na jeho okrajích, což m?že mít zásadní vliv na zvolenou linii. Tu si jezdci vybírají až na míst?. Face check plánujeme na celý den. V p?ípad?, že p?edpov?? po?así na další dny nebude vyhovující, závody za?nou již v pátek a face check se zkrátí na dv? hodiny,“ doplnil Ladislav Mrava, manažer závodu CGC Jasná Adrenalin.
Další t?i dny musí být podle pravidel World Freeride Qualifier rezervovány pro p?ípad nep?íznivého po?así. Start závodu bude vedle vrcholové stanice lanovky Funitel, v tzv. Sedýlku pod vrcholem Chopku. Trasa s p?evýšením 400 metr? na svazích má 35 až 50 stup?ový sklon. 11 žen a 20 muž? v kategorii Snowboard a 33 muž? a 16 žen v kategorii Ski freeride se budou snažit získat cenné body pro kvalifikaci na FWT.
Lyža?ské st?edisko Jasná bude žít b?hem celého víkendu freeridovou atmosférou. I letos bude postavena freeridová vesnice v hudebním klubu Happy End, kde si mohou všichni návšt?vníci otestovat freeridovou výstroj, k dispozici budou ukázky pohybu ve freeridovém terénu nebo zábavné freeridové závody na saních ?i funtools. Nebude chyb?t ani freeride Fashion Show, která p?edstaví trendy ve freeridové mód?. Pro ty, kte?í cht?jí zažít skv?lé výkony na vlastní o?i a mít vynikající výhled na závodníky nebo si užít nezapomenutelnou náladu adrenalinového závodu, je p?ipravena Public Arena p?i výstupní stanici lanovky Rovná Ho?a na Ko?ském Grúni. Po skon?ení a vyhodnocení závodu se záv?re?ným ceremoniálem v Happy Endu budou všichni pozváni na after party se slovenskou hiphopovou skupinou Kontrafakt.

_________________________________________________________________________________ Spole?nost Tatry mountain resorts, as (TMR) je top subjektem v oblasti cestovního ruchu ve St?ední a Východní Evrop?, který vlastní a provozuje atraktivní horská st?ediska a hotely. V Nízkých Tatrách TMR vlastní a provozuje st?edisko Jasná Nízké Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studni?ky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdie?ko a Hotel Rotunda. TMR je zárove? vlastníkem Aquaparku Tatralandia. Jde o nejv?tší slovenský aquapark s celoro?ním provozem, který nabízí krom? vodní zábavy i Tropical Paradise – speciální tropickou halu s mo?skou vodou i zábavu ve Fun Parku a ubytování v bungalovech a apartmánech Holiday Village Tatralandia. Ve Vysokých Tatrách TMR vlastní a provozuje st?edisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, které TMR spoluprovozuje. Ve Vysokých Tatrách TMR také vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR také vlastní 19% ve spole?nosti Melida, as, která si pronajímá a provozuje st?edisko Špindler?v Mlýn v ?eské republice. V Polsku TMR vlastní st?edisko Szczyrk. TMR také vlastní a pronajímá t?etím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski & Fun Záhradky a Bungalovy. Do konce roku 2014 se proinvestovalo do rozvoje a modernizace st?edisek TMR tém?? 200 mil. EUR. Akcie TMR jsou obchodovány na t?ech evropských burzách v Bratislav?, Praze a ve Varšav?.

footer