Celonárodní soutěž Žena regionu má svou absolutní vítězku

Šestý ro?ník ve?ejn? prosp?šné sout?že Žena regionu má svou vít?zku. Prestižní ocen?ní získala díky nejv?tšímu po?tu hlas? široké ve?ejnosti zakladatelka neziskové organizace Pro Mat?je Andrea Kulová z Brna. Celonárodní sout?ž Žena regionu se uskute?nila pod záštitou Senátu Parlamentu ?eské republiky a vyvrcholila slavnostním galave?erem na za?átku dubna.

Letošní vít?zka sout?že Andrea Kulová z Jihomoravského kraje je úsp?šnou ekonomkou, instruktorkou Pilates a p?edevším zakladatelkou neziskové organizace Pro Mat?je. Jejím prost?ednictvím pomáhá chlapci, který již pátým rokem bojuje o život. Ve t?ech letech prod?lal “banální“ operaci kr?ních mandlí. Nastaly však komplikace a celé jeho rodin? se obrátil život naruby. Namísto toho, aby šel Mat?j po operaci druhý den dom?, vrátil se až za p?l roku ve vigilním kóma s t?žkým poškozením mozku. Vyžaduje nep?etržitou pé?i a každý m?síc musí jeho rodi?e doplácet p?es padesát tisíc korun, aby p?ežil. Andrea Kulová shání pravidelné i jednorázové dárce, organizuje charitativní akce a se svým manželem vyrábí šperky. Navíc je sama matkou. „Ocen?ní v sout?ži Žena regionu si velmi vážím. Vnímám jej jako impuls k další práci a motivaci. V??ím, že nám pom?že sehnat také další prost?edky na pomoc malému Mat?jovi,“ uvedla Andrea, o jejímž absolutním vít?zství v sout?ži rozhodla ve?ejnost v internetovém hlasování.
Galave?er za ú?asti známých osobností
Slavnostní galave?er, který byl vyvrcholením sout?že, se uskute?nil 9. dubna v hotelu Ambassador – Zlatá husa na Václavském nám?stí v Praze. Akce se zú?astnila místop?edsedkyn? Senátu Parlamentu ?eské republiky Miluše Horská, místop?edseda Senátu Parlamentu ?R Ivo Bárek, místop?edseda vlády ?R Pavel B?lobrádek, ministryn? práce a sociálních v?cí Michaela Marksová-Tominová a senáto?i jednotlivých kraj?. „Bylo mi velkou ctí zapojit se i v letošním roce do ve?ejn? prosp?šné sout?že Žena regionu, a pomoci tak vyjád?it uznání ženám, které dokáží svým aktivním p?ístupem a ob?tavostí motivovat ostatní a obohacovat jejich životy,“ sd?lila Miluše Horská. Na slavnostní akci nechyb?l ani programový ?editel ?eské televize Milan Fridrich, houslový virtuóz Jaroslav Sv?cený, operní p?vkyn? Andrea Kalivodová, moderátorky Monika Leová a Kate?ina Kristelová nebo Milan Drobný. Ve?erem provázel moderátor Petr Sv?cený.
Cena odborné poroty a Cena Senátu Parlamentu ?R
B?hem ve?era byla vyhlášena krom? absolutní vít?zky také Cena odborné poroty a Cena Senátu Parlamentu ?eské republiky. První titul si odnesla Hana Potm?šilová ze St?edo?eského kraje. Ta se již patnáct let v?nuje zlepšování kvality pé?e ve zdravotnictví, funguje jako dobrovolník v r?zných neziskových organizacích a vede Nada?ní fond pro podporu zam?stnávání osob s handicapem. Cenu Senátu Parlamentu ?R pak získala Ma?gorzata Rakowska z Moravskoslezského kraje. Ta je p?edsedkyní Místní skupiny Polského kulturn?-osv?tového svazu v ?eském T?šín?, podílela se na obnovení p?edvále?né u?itelské spolkové ?innosti, vedla Spole?nost polských u?itel? v ?R, nechyb?la ani v komisi Ministerstva školství, mládeže a t?lovýchovy ?R a je velkou iniciátorkou ?esko-polské spolupráce.
Cílem projektu Žena regionu je ocenit úsilí výjime?ných a ob?tavých žen
Sout?ž Žena regionu pat?í všem ženám, které svým aktivním p?ístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na ve?ejném život?, pomáhají nemocným, d?tem ?i zví?at?m nebo p?ispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. „Nejedná se p?itom jen o ve?ejn? známé a úsp?šné osobnosti, ale p?edevším o oby?ejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá ve?ejnost ani média v?tšinou ani tušení. Práv? pro n? vyhlašujeme od roku 2009 celonárodní sout?ž, jejímž cílem je ocenit úsilí t?chto mimo?ádných žen a zviditelnit jejich práci a výsledky,“ uvedla zakladatelka projektu Denisa Kalivodová z po?ádající agentury Prime Communications.
Více na www.zenaregionu.cz.

Regionální vít?zky 6. ro?níku sout?že Žena regionu:

Praha
Jitka Košínová, podporovatelka ?eského národního registru dárc? kostní d?en?
St?edo?eský kraj
Hana Potm?šilová, ?editelka Nada?ního fondu pro podporu zam?stnávání osob se zdravotním postižením
Ústecký kraj
Milana Petrásková, majitelka ko?i?ího útulku
Liberecký kraj
Eva Barkmanová, p?edsedkyn? ?eskolipské Vesny sdružující onkologické pacienty a jejich rodiny v ?eské Líp?
Karlovarský kraj
Jana Šperlová, provozovatelka areálu Svatošky d?tský ráj
Pardubický kraj
Ilona Vojancová, etnografka a ?editelka Souboru lidových staveb Vyso?ina
Plze?ský kraj
Jana Flanderová, ?lenka dámského Lions Clubu Plze? Bohemia, který podporuje slabozraké, nevidomé i jinak handicapované ob?any
Jiho?eský kraj
Blanka Milfaitová, nejslavn?jší ?eská marmeládovnice
Kraj Vyso?ina
Zuzana Kazdová, provozovatelka ko?ské záchytné stanice a fotografka
Jihomoravský kraj
Andrea Kulová, zakladatelka neziskové organizace Pro Mat?je, ekonomka
Olomoucký kraj
Jarmila Zelenská, farmá?ka
Moravskoslezský kraj
Ma?gorzata Rakowska, pedagožka a p?edsedkyn? Místní skupiny Polského kulturn?-osv?tového svazu v ?eském T?šín?
Zlínský kraj
Renata Be?a?ková, zdravotní sestra a zastupitelka obce
Královéhradecký kraj
Ema Hubá?ková, operní p?vkyn? a zakladatelka agentury pro rozvoj hudby a hudební vzd?lanost

footer