Během lyžovačky v Tatrách se o děti starají profesionální pečovatelky

Lyža?ské st?edisko v Tatranské Lomnici p?ichází b?hem zimní sezóny s nabídkou babysittingu. V d?tském zábavním centru Kamzíkovo na Skalnatém plese se o malé d?ti starají profesionální pe?ovatelky, zatímco si jejich rodi?e mohoubezstarostn? užívat lyžování na tatranských svazích.
V interiérovém d?tském centru v nadmo?ské výšce 1 751 metr? p?ibyla pe?ovatelská služba pro d?ti od t?í let a je možné ji využít až na dobu ?ty? hodin. „Pe?ovatelky v Kamzíkov? na d?ti dohlížejí na h?išti a skluzavkách, na bazénech s kuli?kami i v klidové zón?. D?ti si hrají na proléza?kách, v bludišti, v bazénu, lezou po sítích, kreslí si a mají k dispozici také spoustu hra?ek,“ uvedla Zuzana Fabianová, tisková mluv?í Tatry Mountain Resorts. Zajímavosti ze života tatranských zví?átek se d?ti dozv?dí už p?ed vstupem do Kamzíkova, kde je nainstalována galerie zví?at. Nechybí tu medv?d, sviš?, lišky, orel, divo?ák, sovy, vlk a jiné. Nejvzácn?jším objektem d?tského zábavního centra je ale exponát Kamzíka tatranského v životní velikosti. D?ti se krom? obdivování skute?ného muzejního exponátu kamzíka seznámí i se životem jeho p?íbuzných: Kamzíkem kartuziánským z p?edh??í francouzských Alp, kavkazským, který žije v jižní Gruzii, karpatským z poho?í Rumunska, balkánským vyskytujícím se v oblasti bývalé Jugoslávie, Albánie, Bulharska a ?ecka. Naleznou tu i ozdobu alpských luk a strání – Kamzíka alpského žijícího v Itálii, Francii, N?mecku, Slovinsku a Lichtenštejnsku.
D?tské centrum na Skalnatém plese je b?hem zimní sezóny otev?eno denn? v dob? od 10 do 15 hodin. Podrobné informace k babysittingu a podmínkách služby naleznete na www.vt.sk.
Lyžova?ce ve Vysokých Tatrách p?eje ideální zimní po?así a dostatek p?írodního sn?hu. Na vysokotatranských sjezdovkách je v pr?m?ru od 95 do 150 cm sn?hu. Ideální podmínky má Lomnické sedlo, kde je 150 cm p?írodního sn?hu a podmínky pro lyžování jsou skute?n? velmi dobré. Návšt?vníci Hrebienka si mohou do konce b?ezna prohlédnout ledové sochy Tatry Ice Master a Tatranský dóm. Pozemní lanová dráha je otev?ena do 19. hodiny (poslední jízda). No?ní sá?kova?ka je v provozu vždy v úterý, pátek a v sobotu v dob? od 19 do 21 hodin, p?j?ovna saní ve Starém Smokovci u údolní stanici lanovky je v provozu do 19:30 hodin.

_________________________________________________________________________________ Spole?nost Tatry mountain resorts, as (TMR) je top subjektem v oblasti cestovního ruchu ve St?ední a Východní Evrop?, který vlastní a provozuje atraktivní horská st?ediska a hotely. V Nízkých Tatrách TMR vlastní a provozuje st?edisko Jasná Nízké Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studni?ky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdie?ko a Hotel Rotunda. TMR je zárove? vlastníkem Aquaparku Tatralandia. Jde o nejv?tší slovenský aquapark s celoro?ním provozem, který nabízí krom? vodní zábavy i Tropical Paradise – speciální tropickou halu s mo?skou vodou i zábavu ve Fun Parku a ubytování v bungalovech a apartmánech Holiday Village Tatralandia. Ve Vysokých Tatrách TMR vlastní a provozuje st?edisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, které TMR spoluprovozuje. Ve Vysokých Tatrách TMR také vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR také vlastní 19% ve spole?nosti Melida, as, která si pronajímá a provozuje st?edisko Špindler?v Mlýn v ?eské republice. V Polsku TMR vlastní st?edisko Szczyrk. TMR také vlastní a pronajímá t?etím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski & Fun Záhradky a Bungalovy. Do konce roku 2014 se proinvestovalo do rozvoje a modernizace st?edisek TMR tém?? 200 mil. EUR. Akcie TMR jsou obchodovány na t?ech evropských burzách v Bratislav?, Praze a ve Varšav?.

footer