SuperCity Pendolino: Nejrychlejší spoj do Tater

?eské dráhy v kooperaci se slovenským národním dopravcem Železni?ní spole?ností Slovensko (ZSSK) nabídnou od 14. prosince nejrychlejší spojení z ?ech a Moravy do Tater a Košic. Cesta z Prahy do Popradu-Tater bude trvat mén? než 6,5 hodiny a z Prahy do Košic p?ibližn? 7,5 hodiny. Ob? spole?nosti nabídnou cestujícím i výhodné jízdenky a turistické balí?ky. Nap?íklad cesta z Prahy do Popradu bude stát v?etn? rezervace od 16 EUR, asi 453 K?, a z Prahy do Košic od 18 EUR, p?ibližn? od 509 K? „Rekordn? rychlé spojení na severní Slovensko bude fungovat díky spoji SuperCity Pendolino, které je také nejrychlejším vlakem v ?esku,“ ?íká Michal Št?pán, ?len p?edstavenstva ?D zodpov?dný za osobní dopravu, a dodává: „Na modernizovaném koridoru mohou pendolina uhán?t rychlostí až 160 km/h a jejich pr?m?rná rychlost mezi Prahou a Ostravou, zahrnující také zastávky, je tém?? 120 km/h. Z Prahy do Košic na náro?ných horských tratích p?es Beskydy a na Slovensku dosáhne v pr?m?ru 95 km/h.“

Komfort jako v letadle
Pendolino nabízí cestujícím vysokou kvalitu cestování srovnatelnou s leteckou dopravou. Vlak je vybaven klimatizovanými velkoprostorovými oddíly, polohovatelnými ?aloun?nými seda?kami za sebou jako v letadle nebo proti sob? s rozkládacím stole?kem, bistrem s nabídkou teplých i chlazených jídel a nápoj? v?etn? to?eného piva, elektrickými zásuvkami 230 V pro napájení drobné elektroniky, jako jsou notebooky, mobilní telefony a tablety, Wi-Fi p?ipojením k internetu nebo palubním portálem s informacemi, zábavou (hry, hudba, filmy), možností objednat si on-line ob?erstvení na své místo ?i sledovat tra? p?ed vlakem prost?ednictvím webové kamery.
Michal Št?pán p?ipomíná i zvláštní služby na palub? vlaku: „Speciální místa jsou k dispozici pro cestující s d?tmi. U t?chto míst se nachází stolní hra Elfíkova cesta. Program pro d?ti je dostupný také na vlakovém portálu. Jeden v?z 2. t?ídy je vy?len?n pro cestující, kte?í necht?jí být rušeni hlu?ným vyzván?ním telefon? nebo jinou elektronikou, a je ozna?en jako tichý. Speciální místa jsou vy?len?na také pro vozí?ká?e, a to v?etn? bezbariérové toalety, nebo pro umíst?ní až 3 jízdních kol.“
Na Slovensko levn?ji a s výhodami na lyžování
Vedle obvyklých tarif? a povinné rezervace budou v nabídce na spoje SuperCity Pendolino také zvýhodn?né tarify. Cestu z Prahy do Košic tak bude možné po?ídit již od 509 K? (18 EUR), do Popradu od 453 K? (16 EUR) a do Žiliny od 340 K? (12 EUR), a to v?etn? rezervace.
Od ledna 2015 nabídnou ?eské dráhy cestujícím do Vysokých a Nízkých Tater také speciální turistické balí?ky zahrnující nejen dopravu spoji SuperCity Pendolinem nebo EuroCity Koši?an na Slovensko a zp?t, ale také nap?. jízdenku pro Tatranskou elektrickou a Ozubnicovou železnici, skipas, slevy na hotely, taxi dopravu, návšt?vu aquapark? a další výhody. Cena p?itom bude odstup?ována podle délky cesty z ?ech a Moravy a délky pobytu v Tatrách. Sleva bude také pro seniory nebo mládež. Také pro letní sezónu se p?ipravují speciální letní turistické balí?ky.
V rámci projektu ?D Ski je díky novému spojení SuperCity Pendolino velmi dob?e dostupný také skiareál Malinô Brdo v Ružomberku, kde mohou cestující ?D získat od 10. ledna do 29. b?ezna slevu 20 % na dvou- nebo t?ídenní skipas v rámci ?D Ski. Skipasy jsou spole?né i pro areál PARK SNOW Donovaly, též za?azeného do projektu ?D Ski. P?i zahájení projektu ?D Ski mohou navíc cestující ?D obdržet od 10. do 18. ledna skipas 1 + 1 zdarma v areálu Ski Bike Malinô Brdo. Více informací je na www.cd.cz/cdski.
Na Slovensko i v noci nebo s autem
?eské dráhy spole?n? se ZSSK nabízejí také pohodlné no?ní cestování do oblasti Tater, Košic a ješt? dále na východ do Humenného. Na trasu vypravují dva no?ní spoje, ve kterých jsou za?azeny l?žkové a lehátkové vagóny. V lehátkových vozech lze nov? cestovat také v oddílech pouze se 4 obsazenými místy nebo ve speciálních dámských oddílech bez p?ítomnosti muž?. Lehátkové oddíly byly totiž dosud pouze smíšené. Rozši?uje se také nabídka ob?erstvení v l?žkových a lehátkových vozech.
Ve spojích z?stává k dispozici také oblíbená služba „autovlak“. Ve?er naložíte auto v Praze, celou noc strávíte v pohodlí l?žkového vagónu, a ráno m?žete pokra?ovat do svého letoviska v oblasti Tater nebo Košic. Nov? bude jezdit v ur?ité dny a období také p?ímý autov?z z Prahy až do Humenného. Denní autovlak Koši?an bude jezdit v pátek z Prahy do Košic a v ned?li v opa?ném sm?ru.
Služby a parametry Pendolina:
Služby v celém vlaku:
• Klimatizovaná a tlakot?sná konstrukce voz?;
• Uzav?ený systém WC;
• Audio informa?ní systém, na vn?jší stran? vlaku také vizuální;
• Elektrické zásuvky 230 V;
• Wi-Fi p?ipojení k internetu;
• Vlakový portál (informace, zábava, služby…), dostupný p?es Wi-Fi;
• Bezpe?nost cestujících – centrální zavírání dve?í a blokování za jízdy;
• Vlakové bistro s nabídkou teplých a studených jídel a nápoj?;
• Donáška ob?erstvení na místo cestujících (objednávka p?es Wi-Fi);
• Polohovatelné ?aloun?né seda?ky;
• Elektricky ovládané žaluzie;
Služby v 1. t?íd?:
• Seda?ky prosti sob? s rozkládacím stolkem;
• Prémiový servis na místo cestujícího (denní tisk, nápoj, drobné ob?erstvení v cen? jízdného);
Služby ve 2. t?íd?:
• 2 místa pro cestující na ortopedickém vozíku;
• Vyhrazená místa pro cestující s d?tmi do 10 let se stolní hrou Elfíkova cesta;
• Tichý v?z;
• 3 místa pro p?epravu jízdních kol;
• Místa za sebou se sklopným stolkem nebo proti sob? s rozkládacím stolkem;
• Denní tisk a nápoj v cen? jízdného;
Technické parametry
• Po?et voz?: 7
• Po?et míst 1. t?ídy: 52
• Po?et míst 2. t?ídy: 271
• Délka jednotky: 185 metr?;
• Maximální rychlost: 230 km/h;
• B?žná provozní rychlost na infrastruktu?e v ?R: 160 km/h;
• Výkon: 4 000 kW;
• Hmotnost: 385 tun;
• Rok výroby 2003 až 2004;
• Vybaveny národními sd?lovacími a zabezpe?ovacími za?ízeními pro provoz na tratích SŽDC, ŽSR, DB a ÖBB a evropským systémem ETCS a GSM-R.
Mgr. Petr Š?áhlavský
tiskový mluv?í ?D
T: 972 322 299
hot-line tiskového odd?lení ?D pro mimo?ádnosti: 724 977 822, press@cd.cz
O spole?nosti ?eské dráhy, a.s.
?eské dráhy pat?í k p?edním železni?ním spole?nostem v rámci Evropské unie. Každý všední den vypraví národní dopravce p?es 7 300 vlak?. Zákazníci pozitivn? vnímají probíhající zm?ny v kvalit? poskytovaných služeb a jejich po?et roste zejména v dálkové a v p?ím?stské doprav?. V roce 2013 využilo spoje ?eských drah 169,3 milionu cestujících.

footer