CZ | EN

Začaly dny prevence zraku, zdarma si zrak nechají vyšetřit stovky policistů hasičů strážníků a zachranářů

O?ní centrum Praha, a.s, ve spolupráci se složkami pražského Integrovaného záchranného systému p?ipravilo další ro?ník projektu „Dny prevence zraku“. Ten startuje ve st?edu 16. ?íjna a pokra?uje až do listopadu.

V rámci projektu „Dny prevence zraku“ je p?íslušník?m jednotlivých složek Integrovaného
záchranného systému bezplatn? vyšet?en zrak. Zatímco v minulém ro?níku byla tato preventivní akce zam??ena pouze pro p?íslušníky Policie ?R, pro letošní ro?ník p?ijaly nabídku zú?astnit
se i další složky IZS – M?stská policie hl. m?sta Prahy, Hasi?ský záchranný sbor hl. m. Prahy a
Zdravotnická záchranná služba hl. m?sta Prahy.

„Prevence je základ zdraví a jsme velice pot?šeni, že i letos jsme navázali na spolupráci z p?edchozích let. Minulý ro?ník se setkal se zájmem asi 300 policist?, tato skute?nost se pro nás stala impulsem oslovit s nabídkou bezplatného vyšet?ení i ostatní složky IZS, jejichž práce
je ve?ejnosti velice prosp?šná, ale ?asto i lidsky nedocen?ná,“ uvedl Mgr. Adam Janek, ?editel O?ního centra Praha.

„Dny prevence zraku“ odstartují 16. ?íjna 2013 v prostorách Krajského ?editelství policie hlavního m?sta Prahy. „Letošním ro?níkem navazujeme na úsp?ch p?edcházející spolupráce a doufáme,
že se op?t setká s velkým ohlasem u p?íslušník?, u nichž je dobrý zrak p?i výkonu jejich povolání nezbytností,“ uvedla koordinátora prevence Krajského ?editelství policie hl. m. Prahy
por. Mgr. Zuzana Pidrmanová.

Kolegy policisty na akci podpo?í ?eská Miss 2006 Renata Langmannová, která je absolventkou oboru Bezpe?nostn? právní ?innosti Policejní akademie ?R.

„Dny prevence zraku“ se budou dále konat ve dnech 23.- 24. ?íjna a 29.- 30. ?íjna 2013, tyto dny budou ur?eny pro p?íslušníky M?stské policie hl. m?sta Prahy a Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Vyšet?ení zraku není ?asov? náro?né a zabere asi 30 minut, vyšet?ení zahrnuje i konzultaci s o?ním léka?em, který doporu?í další p?ípadnou lé?bu.

„Tuto preventivní akci jsme pro naše zam?stnance p?ivítali s nadšením. Strážníci o bezplatné vyšet?ení zraku projevili obrovský zájem. Výhodou tohoto projektu je fakt, že léka?i p?ijeli za strážníky na místo jejich výkonu a efektivn? tak ušet?í jejich ?as. Doufáme, že tato spolupráce bude i nadále pokra?ovat,“ uvedla vedoucí kancelá?e ?editele M?stské policie Praha Irena Seifertová.

Pozitivní vliv celé akce vnímá i mluv?í Zdravotnické záchranné služby hl. m?sta Prahy Ji?ina Ernestová: „Jsme velice rádi, že organizáto?i projektu mysleli na sm?nný provoz našich léka??
a záchraná?? a vyšli jim vst?íc s termíny realizace projektu. Bezplatnou prohlídku zraku tak m?že využít v?tší po?et našich zam?stnanc?. I když se jedná o první ro?ník se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m?sta Prahy, v??íme, že tento bezplatný benefit vzbudí zájem. Každá forma prevence
má velký význam.“

Hasi?ský záchranný sbor hl. m. Prahy se do?ká svých „Dn? prevence zraku“ v pr?b?hu listopadu.

„Smyslem preventivních prohlídek je rozpoznání a p?edcházení onemocn?ní, která probíhají zpo?átku nepozorovan? bez obtíží pro svého nositele. Pravidelnými návšt?vami tak lze v o?ním léka?ství p?edejít komplikacím se zrakem, p?ípadn? zabránit nezvratitelným zm?nám, které vedou ke slepot?. V rámci preventivní prohlídky by se tak m?la zjiš?ovat objektivní i subjektivní refrakce, zm??it nitroo?ní tlak, vyšet?it o?i na št?rbinové lamp? a zkontrolovat sítnici. V p?ípad? pot?eby jsou pak indikována další specializovaná vyšet?ení,“ uvádí k d?ležitosti preventivních prohlídek primá? O?ního centra Praha MUDr. Radan Zugar.

 

Skiareál Špindlerův Mlýn chystá na zimu revoluční systém prodeje skipasů. Ceny půjdou dolů

Zima se nezadržitelně blíží a přípravy na lyžařskou sezónu 2018/2019 jsou v plném proudu i ve Skiareálu Špindlerův Mlýn. Největší krkonošské středisko si připravilo pro návštěvníky řadu novinek. Tou největší je změna systému nákupu skipasů. Lyžaři si budou moci vybrat z několika způsobů nákupu a sami se rozhodnout, kolik za skipas zaplatí. Díky věrnostnímu programu GOPASS se pořizování skipasů přesouvá do online prostředí, které kromě pohodlného nákupu přinese lyžařům i zajímavé úspory. Oproti loňskému roku budou ceny skipasů dokonce nižší.  

Devátý ročník soutěže Žena regionu má svou absolutní vítězku. Stala se jí vedoucí azylového domu pro hendikepované matky Marcela Dvořáčková

Veřejně prospěšná soutěž Žena regionu zná svou vítězku. Prestižní ocenění získala díky největšímu počtu hlasů široké veřejnosti Marcela Dvořáčková z Ústeckého kraje, která vede unikátní charitativní azylový dům v Jiřetíně pod Jedlovou. Slavnostní galavečer s vyhlášení výsledků se uskutečnil 25. října v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR za účasti předních představitelů politické a společenské scény, partnerů i zástupců soutěže.  

Špindlerův Mlýn připravil pro návštěvníky novou naučnou stezku, výstavu fotografií i lanovky zdarma po celou dobu vašeho pobytu

Chystáte se vyrazit na letní dovolenou nebo na víkend do Špindlu? V rámci ubytování máte nyní možnost získat pro všechny členy rodiny jízdenky na lanovky zdarma. Špindlerovský Skiareál nabízí návštěvníkům i v létě široké spektrum aktivit a zábavy, a to jak pro dospělé, tak i děti. Vyzkoušet můžete zbrusu novou naučnou stezku na Medvědíně a ujít si nenechte ani unikátní výstavu fotografií „starého“ Špindlu u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa.  

Korunku pro Českou Miss tvoří sklářka britské královny a norského krále

Originální skleněné korunky malované žlutým a růžovým zlatem a platinou získají vítězky letošního ročníku České Miss. Vyrábí je pro ně světová umělkyně Gordana Turuk, jejíž díla vlastní například britská královna Alžběta II., princ Albert II., norský král, dubajský šejk, americký moderátor Larry King či skladatel Herbie Hancock. Ukázkovou korunku pro královnu krásy i další díla viděli včera návštěvníci hotelu Augustine v Praze na tiskové konferenci České Miss.  

Startuje devátý ročník celostátní soutěže Žena regionu. Nominuje své favoritky!

Znáte někoho, kdo se ve svém volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? Málo se podle vás o těchto nevšedních ženách veřejně mluví? Změňte to! Zapojte se do neziskové soutěže Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, sestru nebo třeba kolegyni z práce. Dokažte, že jejich obětavost a práce mají skutečně smysl. V dubnu startují nominace do 9. ročníku celostátního projektu Žena regionu pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR.