+420 222 361 580 | info@primeco.cz

Začaly dny prevence zraku, zdarma si zrak nechají vyšetřit stovky policistů hasičů strážníků a zachranářů

O?ní centrum Praha, a.s, ve spolupráci se složkami pražského Integrovaného záchranného systému p?ipravilo další ro?ník projektu „Dny prevence zraku“. Ten startuje ve st?edu 16. ?íjna a pokra?uje až do listopadu.

V rámci projektu „Dny prevence zraku“ je p?íslušník?m jednotlivých složek Integrovaného
záchranného systému bezplatn? vyšet?en zrak. Zatímco v minulém ro?níku byla tato preventivní akce zam??ena pouze pro p?íslušníky Policie ?R, pro letošní ro?ník p?ijaly nabídku zú?astnit
se i další složky IZS – M?stská policie hl. m?sta Prahy, Hasi?ský záchranný sbor hl. m. Prahy a
Zdravotnická záchranná služba hl. m?sta Prahy.

„Prevence je základ zdraví a jsme velice pot?šeni, že i letos jsme navázali na spolupráci z p?edchozích let. Minulý ro?ník se setkal se zájmem asi 300 policist?, tato skute?nost se pro nás stala impulsem oslovit s nabídkou bezplatného vyšet?ení i ostatní složky IZS, jejichž práce
je ve?ejnosti velice prosp?šná, ale ?asto i lidsky nedocen?ná,“ uvedl Mgr. Adam Janek, ?editel O?ního centra Praha.

„Dny prevence zraku“ odstartují 16. ?íjna 2013 v prostorách Krajského ?editelství policie hlavního m?sta Prahy. „Letošním ro?níkem navazujeme na úsp?ch p?edcházející spolupráce a doufáme,
že se op?t setká s velkým ohlasem u p?íslušník?, u nichž je dobrý zrak p?i výkonu jejich povolání nezbytností,“ uvedla koordinátora prevence Krajského ?editelství policie hl. m. Prahy
por. Mgr. Zuzana Pidrmanová.

Kolegy policisty na akci podpo?í ?eská Miss 2006 Renata Langmannová, která je absolventkou oboru Bezpe?nostn? právní ?innosti Policejní akademie ?R.

„Dny prevence zraku“ se budou dále konat ve dnech 23.- 24. ?íjna a 29.- 30. ?íjna 2013, tyto dny budou ur?eny pro p?íslušníky M?stské policie hl. m?sta Prahy a Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Vyšet?ení zraku není ?asov? náro?né a zabere asi 30 minut, vyšet?ení zahrnuje i konzultaci s o?ním léka?em, který doporu?í další p?ípadnou lé?bu.

„Tuto preventivní akci jsme pro naše zam?stnance p?ivítali s nadšením. Strážníci o bezplatné vyšet?ení zraku projevili obrovský zájem. Výhodou tohoto projektu je fakt, že léka?i p?ijeli za strážníky na místo jejich výkonu a efektivn? tak ušet?í jejich ?as. Doufáme, že tato spolupráce bude i nadále pokra?ovat,“ uvedla vedoucí kancelá?e ?editele M?stské policie Praha Irena Seifertová.

Pozitivní vliv celé akce vnímá i mluv?í Zdravotnické záchranné služby hl. m?sta Prahy Ji?ina Ernestová: „Jsme velice rádi, že organizáto?i projektu mysleli na sm?nný provoz našich léka??
a záchraná?? a vyšli jim vst?íc s termíny realizace projektu. Bezplatnou prohlídku zraku tak m?že využít v?tší po?et našich zam?stnanc?. I když se jedná o první ro?ník se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m?sta Prahy, v??íme, že tento bezplatný benefit vzbudí zájem. Každá forma prevence
má velký význam.“

Hasi?ský záchranný sbor hl. m. Prahy se do?ká svých „Dn? prevence zraku“ v pr?b?hu listopadu.

„Smyslem preventivních prohlídek je rozpoznání a p?edcházení onemocn?ní, která probíhají zpo?átku nepozorovan? bez obtíží pro svého nositele. Pravidelnými návšt?vami tak lze v o?ním léka?ství p?edejít komplikacím se zrakem, p?ípadn? zabránit nezvratitelným zm?nám, které vedou ke slepot?. V rámci preventivní prohlídky by se tak m?la zjiš?ovat objektivní i subjektivní refrakce, zm??it nitroo?ní tlak, vyšet?it o?i na št?rbinové lamp? a zkontrolovat sítnici. V p?ípad? pot?eby jsou pak indikována další specializovaná vyšet?ení,“ uvádí k d?ležitosti preventivních prohlídek primá? O?ního centra Praha MUDr. Radan Zugar.

 

Znáte obětavou, akční ženu? Nominujte ji do konce června do celonárodní ankety Žena regionu!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem ankety, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o osobnosti známé ze světa šoubyznysu nebo ekonomické štiky, ale ty, které svůj volný čas a práci nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže na www.zenaregionu.cz můžete do konce června!
 

Celonárodní projekt Žena regionu zahajuje jedenáctý ročník!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem akce, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o známé osobnosti, ale především o ty, které svůj volný čaj nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže můžete od 1. dubna i vy!

 

Hory opět ožívají – Skiareál Špindlerův Mlýn otevře lanovky

Skiareál ve Špindlu se připravuje na zahájení letní sezóny. Lanová dráha na Medvědín se poprvé rozjede v pátek 1. května 2020, v provozu pak bude všechny květnové víkendy včetně dalšího státního svátku. Jedná se o první ze sérií kroků, jak vyjít vstříc všem fanouškům hor, čerstvého vzduchu a procházek po hřebenech Krkonoš. Skiareál nabízí téměř sto kilometrů cyklotras a otevřené jsou i oblíbené naučné stezky pro rodiny s dětmi. Samozřejmostí jsou bezpečnostní a hygienická opatření.  

Výsledky řádné valné hromady TMR 2020

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (29. dubna 2020) – 29. dubna 2020 se v Holiday Village Tatralandia v Liptovském Mikuláši konalo řádné Valné shromáždění (ŘVS) společnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Společnost, TMR). Akcionáři přijali veškeré návrhy představenstva.

 

Igor Rattaj: Umím si představit, že bychom začátkem května obnovili provoz lanovek

Liptovský Mikuláš, 20. dubna 2020 – Vrátí se život do horských středisek? Hlavní akcionář Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) Igor Rattaj je přesvědčený, že pokud v současné situaci dokáže bez problémů fungovat osobní vlaková doprava, tak by při dodržování povinných preventivních opatření bylo možné od května pro návštěvníky hor zprovoznit i lanovky ve Vysokých a Nízkých Tatrách.