+420 222 361 580 | info@primeco.cz

TMR hodnotí zimní sezónu

Spole?nost Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) zve?ejnila hlavní ukazatele zimní sezóny 2014/15 ve st?ediscích TMR.

Spole?nost TMR zve?ejnila hlavní ukazatele zimní sezóny 2014/15 – za období od za?átku zimní sezóny v listopadu 2014 do 21.dubna 2015 – v porovnání se stejným obdobím v p?edcházejícím roce. Srovnání zahrnuje hotely pat?ící do portfolia TMR a horská st?ediska – Jasná Nízke Tatry, Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso a Aquapark Tatralandia. Hodnocení nezahrnuje st?edisko Špindler?v Mlýn v ?eské republice a st?edisko Szczyrkowski O?rodek Narciarski v Polsku, koupené v b?eznu 2014.<

Jasná GRAND JET

 

Hlavní údaje:

• Celkové tržby sa za zimní sezónu meziro?n? zlepšily o 19,9%
• V horských st?ediscích po?et lyža?ských osob a dní, podle kterých se m??í návštevnost, za porovnávané období vzrostl o 20,2%
• V Aquaparku Tatralandia se po?et návštevník? za dané období meziro?n? zvýšil o 6,7%
• V segmentu Hotely se obsazenost zvýšila ve váženém pr?m?ru o 2 procentuální body a pr?m?rná denní cena až o 4,3%
• Tržby z prodeje skipas? za dané období stouply o 23,3%
• Tržby aquaparku se mírn? snížily o 1%
• Tržby hotel? meziro?n? stouply o 11,7%
• Tržby v restaura?ních za?ízeních vzrostly o 28,3% a ve sportovních službách a obchodech o 31,2%

K pr?b?žným výsledk?m sezóny se CEO TMR Bohuš Hlavatý vyjád?il následovn?: „Na rozdíl od minulého roku nám ve sledovaném období p?álo po?así p?íznivé pro zimní sporty a zimní sezónu jsme odstartovali 5. – 6. prosince historicky p?elomovou lyžova?kou v nadmo?ské výšce 2 004 m z Chopku, p?i?emž zasn?žovat jsme za?ali už 21. listopadu. I když bylo b?hem sezóny na Chopku velké množství silných jižních v?tr?, poda?ilo se nám udržet sjezdovky ve velmi dobrém stavu a kvalitou nezaostával ani náš nejstarší snowpark v Jasné. B?hem vrcholových termín? Nového roku a p?es zlatý týden se nám poda?ilo vyt?žit naše hotely na maximum, i navzdory poklesu rusky hovo?ících klient?. Pokles podílu klient? z Ruska a o polovinu i z Ukrajiny nahradili polští, ?eští a slovenští hosté. Návšt?vnost našich vysokotatranských st?edisek b?hem jarních prázdnin byla porovnatelná s top sezónou. Rozhodujícími faktory v porovnání s minulým rokem byly hlavn? výrazn? lepší podmínky na lyžování. Lyža?i si b?hem jarních prázdnin užívali kvalitn? upravené sjezdovky s víc jak 100 cm sn?hu, d?ležitou úlohu sehrály i tradi?ní taháky v podob? Tatranského ledového domu a Sn?žných ps?. Díky aktivnímu direct marketingu si naši klienti GOPASSu užívali speciálních nabídek lyžova?ek a jiných výhod i za hranicemi Slovenska. Tuto zimní sezónu jsme výrazn? vzrostli v po?tu prodaných skipas? p?es externí ubytovatele, kte?í skipasy nabízeli p?ímo svým zákazník?m. Tento pozitivní fakt ve prosp?ch klienta potvrzuje prohlubující se spolupráci TMR s ostatními subjekty cestovního ruchu v regionu Liptova a Tater. Náš klient dostával ke svému pobytu skipas p?ímo na polštá? a nemusel si na n?j vystát frontu p?ed pokladnou. Za úsp?ch považujeme dvojnásobný nár?st skipas? zakoupených pohodln? p?es internet a v??ím, že tuto komfort službu si osvojí a bude využívat ješt? více klient?.“

Lyžova?ka za?ala v Nízkých Tatrách 5. prosince 2014 a ve Vysokých Tatrách 6. prosince. Lyža?i si nejvýše položenou sjezdovku v Lomnickém sedle užívali od 13. ledna 2015. Na rozdíl od v?tšiny slovenských lyža?ských st?edisek, provoz ve st?ediscích TMR pokra?oval i po velikono?ních svátcích. Zimní sezóna se s p?edpokladem oficiáln? ukon?í 10. kv?tna 2015. Pokud bude po?así i nadále v Tatrách p?íznivé pro zimní sporty, lyža?i budou tuto zimu lyžovat dohromady 157 dní. Sjezdovka s výlu?n? p?írodním sn?hem v Lomnickém sedle se bude nejd?íve upravovat 25.-26.dubna a potom 1.-10. kv?tna. Sjezdovky na Štrbském Plese Solisko, Turistická, Interski, Esí?ko se upravují b?hem týdne a b?hem víkendu se upravuje i sjezdovka Furkota. P?edpokládá se, že na Štrbském Plese se bude lyžovat v závislosti na sn?hových podmínkách a po?así nejbližší víkend a b?hem prod?ouženého víkendu 1.- 3. kv?tna. Pokud si vývoj po?así udrží nyn?jší pr?b?h, tak v Jasné na severní stran? Chopku se lyžovat bude do 10. kv?tna, sjezdovky na jižní stran? Chopku ?. 33a, 35, traverz ?. 51, 52, 54 se budou upravovat b?hem víkend? a pokud to dovolí sn?hové podmínky.

Nejbližší hospodá?ské výsledky TMR zve?ejní za první p?l rok finan?ního roku 30.6.2015.

Spole?nost Tatry mountainresorts, a.s. (TMR) je top subjektem v oblasti cestovního ruchu vest?ední a východní Evrop?, který vlastní a provozujeatraktivní horská st?ediska a hotely. V Nízkých Tatrách TMR vlastní a provozujest?edisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studni?ky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdie?ko a Hotel Rotunda. TMR je zárove? vlastníkemAquaparkuTatralandia. Jedná se o nejv?tší slovenský aquapark s celoro?nímprovozem, kterýnabízíkrom? vodní zábavy i TropicalParadise – speciální tropickou halu s mo?skou vodou i zábavu veFun Parku a ubytování v bungalovech a apartmánechHolidayVillageTatralandia. Ve Vysokých Tatrách TMR vlastní a provozujest?edisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, které TMR spoluprovozuje. Ve Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR též vlastní 19% vespole?nostiMelida, a.s., která si pronajímá a provozujest?ediskoŠpindler?vMlýn v ?eské republice. V Polsku TMR vlastní st?ediskoSzczyrk. TMR též vlastní a pronajímát?etím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konce roku 2014 seproinvestovalo do rozvoje a modernizacest?edisek TMR tém?? 200 mil. EUR. Akcie TMR jsou obchodované na t?echevropských burzách v Bratislav?, Praze a veVaršav?.

Znáte obětavou, akční ženu? Nominujte ji do konce června do celonárodní ankety Žena regionu!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem ankety, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o osobnosti známé ze světa šoubyznysu nebo ekonomické štiky, ale ty, které svůj volný čas a práci nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže na www.zenaregionu.cz můžete do konce června!
 

Celonárodní projekt Žena regionu zahajuje jedenáctý ročník!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem akce, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o známé osobnosti, ale především o ty, které svůj volný čaj nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže můžete od 1. dubna i vy!

 

Hory opět ožívají – Skiareál Špindlerův Mlýn otevře lanovky

Skiareál ve Špindlu se připravuje na zahájení letní sezóny. Lanová dráha na Medvědín se poprvé rozjede v pátek 1. května 2020, v provozu pak bude všechny květnové víkendy včetně dalšího státního svátku. Jedná se o první ze sérií kroků, jak vyjít vstříc všem fanouškům hor, čerstvého vzduchu a procházek po hřebenech Krkonoš. Skiareál nabízí téměř sto kilometrů cyklotras a otevřené jsou i oblíbené naučné stezky pro rodiny s dětmi. Samozřejmostí jsou bezpečnostní a hygienická opatření.  

Výsledky řádné valné hromady TMR 2020

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (29. dubna 2020) – 29. dubna 2020 se v Holiday Village Tatralandia v Liptovském Mikuláši konalo řádné Valné shromáždění (ŘVS) společnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Společnost, TMR). Akcionáři přijali veškeré návrhy představenstva.

 

Igor Rattaj: Umím si představit, že bychom začátkem května obnovili provoz lanovek

Liptovský Mikuláš, 20. dubna 2020 – Vrátí se život do horských středisek? Hlavní akcionář Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) Igor Rattaj je přesvědčený, že pokud v současné situaci dokáže bez problémů fungovat osobní vlaková doprava, tak by při dodržování povinných preventivních opatření bylo možné od května pro návštěvníky hor zprovoznit i lanovky ve Vysokých a Nízkých Tatrách.