+420 222 361 580 | info@primeco.cz

Skiareál ve Špindlerově Mlýně nabídne v zimě spoustu novinek – rozšířené sjezdovky, více bezpečnosti i nové moderní provozovny služeb jako restaurace, aprés-ski bary a půjčovny

P?ípravy na zimní sezonu 2013/2014 jsou ve Skiareálu Špindler?v Mlýn v plném proudu. Provozovatel areálu, spole?nost Melida a.s., p?ipravil pro milovníky zimních sport? spoustu zajímavých novinek. Návšt?vníci se tak mohou t?šit na rozší?ené sjezdovky, zm?ny ve struktu?e a v prodeji permanentek i nové služby.

„Jednou z hlavních novinek pro nastávající zimní sezonu je rozší?ení sjezdovek. B?hem léta touto zásadní zm?nou prošly ?ervená i ?erná sjezdovka na Medv?dín? tém?? v celé jejich délce. Práv? ?ervená sjezdovka bude tak jednou z nejširších sjezdovek v ?eské republice. V??íme, že díky tomu bude lyžování na Medv?dín? pro návšt?vníky ješt? více atraktivní a výrazn? bezpe?n?jší,“ prozradil ?editel skiareálu ?en?k Jílek.

Jelikož provozovatel usiluje o bezpe?nost návšt?vník?, byly naistalovány i nové moderní bezpe?nostní sít? – a to v dolní ?ásti ?erné sjezdovky pod tzv. „velkým hankem“. Navíc došlo k rozší?ení lyža?ských pr?jezd? mezi jednotlivými sjezdovkami.

Novinkou bude i nov? otev?ený Aprés-ski bar alpského typu stojící v t?sné blízkosti dojezdu ?ervené sjezdovky na Medv?dín?. Vizí je nabídnout bar s rychlou, ale p?itom kvalitní kuchyní v p?íjemném moderním prost?edí. Otev?ena bude také kompletn? zrekonstruovaná vyhlídková restaurace Na Pláni. Kdo toto místo nedaleko horní stanice lanovky Sv. Petr – Plá? s p?ekrásnými výhledy do údolí z minulosti zná, bude jist? mile p?ekvapen, jakou prom?nou tato provozovna prošla. Provozovatel tak chce nabídnout v útulném tradi?ním horském interiéru návšt?vník?m nejen rychlý ob?d, ale i p?íjemné posezení u kamen nad šálkem ?aje ?i horké medoviny.

Nejv?tší prom?nou p?ed letošní zimou prošla Hromovka – resp. celý prostor dojezdu. I zde na návšt?vníky ?eká nový Aprés-ski bar/restaurant, který bude otev?en denn?, od rána až do ukon?ení ve?erního lyžování.

„Novinkou je i dvoupatrová moderní multifunk?ní budova na míst? bývalých pokladen. Krom? moderních pokladen zde najdou návšt?vníci Infocentrum i novou provozovnu Špindl Motion – první z naší nové sít? prodejen se sportovním a fashion zbožím, ale také i kvalitní p?j?ovnu s top sortimentem lyží a snowboard?,“ dodává k dalším novinkám Jílek.

Novinek se do?ká i ceník. T?mito zm?nami se tak provozovatelé snaží reagovat na podn?ty návšt?vník?
z lo?ské sezony, proto pro rodi?e, kte?í se st?ídají v hlídání d?tí, p?ináší areál tzv. rodi?ovský skipas, který je v rámci obou partner? p?enosný.

„Novinkou je také tzv. „vratný skipas“, který nahrazuje dopolední jízdné. Nákupem této specifické permanentky získává lyža? možnost jízdenku po 2 nebo 4 hodinách vrátit zp?t, samoz?ejm? s navrácením ?ásti pen?z,“ dodává Jílek.

Pro ?asté návšt?vníky zasn?žených kopc? je pak nejvýhodn?jší n?která z dlouhodobých permanentek ?i sezonní skipas All Season Špindl + Tatry, který je platný ve všech st?ediscích Skiareálu Špindler?v Mlýn
a ve st?ediscích Slovakia Super Skipass (www.superskipas.sk).

Po zkušenosti z minulé sezony jist? mnozí návšt?vníci využijí i skipasy nazvané „10 dní
ze sezony“ a „15 dní ze sezony“. S t?mito skipasy m?že návšt?vník lyžovat jakýchkoliv 10 nebo 15 dní
v sezon? a tyto dny nemusejí jít za sebou. Tento druh skipas? je ur?en pro lyža?e, kte?í
se do Špindlerova Mlýna rádi vracejí po celou dobu sezony a nemusejí si tak p?i každé návšt?v?
u pokladny kupovat novou jízdenku Další velkou výhodou t?chto skipas? je to, že s tímto skipasem pak jednodenní lyžování vyjde cenov? velice výhodn?.

„Stejn? jako v p?echázející sezon? chceme pozornost zam??it na rodiny s d?tmi, na rozdíl od mnoha jiných tuzemských st?edisek u nás mohou i letos d?ti do 6 let lyžovat zdarma a juniorské jízdné platí až do
18 let dít?te,“ uzavírá Jílek.

Provozovatelé skiareálu navazují i na lo?ský úsp?ch balí?k? Ski & Stay, který p?ipravil spole?n?
s ubytovateli. V rámci tohoto balí?k? pak pomohou lyža?i získat až 30% slevu na skipas.

„Špindl“ loyalty programme GOPASS has gained international award

Contactless cards customer system GOPASS which enables visitors of Špindlerův mlýn resort to buy skipasses and other services for lower prices has succeeded in prestigeous international competition „The Loyalty Awards“. Tatry Mounatins Resort company (TMR) has gained the main award which took place in London on 9th June in all three cathegories: The Best Loyalty Programme In Tourism, The Best Loyalty Programme Of Central And Eastern Europe and The Best Customer Relationship Management (CRM) in loyalty programme for work in direct marketing.  

Relax in Slovakia: thermal spas and heated seat from the 24 carat gold

Eight outter pools with beneficial geothermal water, fifteen helter-skelters and slides, fifteen pools with pure water, fun attractions for children, relaxing zone or an attraction with Swarowski crystals and 24 carats gold – that´s slovakian Gino Paradise Bešeňová. If you hesiatate where to seek the ralax or trip with the children it´s undoubtable that this whole-year open water paradise is the right choice.  

Ideal place for company events? Slovakian Tatra Mountains!

Forget about usual conventions, compulsory teambuildings and boring company events. Change everyday urban environment for the mountain climate, fresh air and beutiful sceneries. Reward your employees, collegues or business partners with breakfast on Lomnický Štít, toast on the peak of Chopok, tropical party in Tatralandia or adrenalin experience in Hurricane Factory. Your event will have the right charm in Tatra Mountains.  

Let´s play extreme golf in Špindlerův mlýn!

Do you play golf and not afraid of extreme mountain conditions? Try the Extreme Golf Tournament in Svatý Petr in Špindlerův mlýn on 19th and 20th June. A ten-hole playground on steep slopes with elevation difference of more than 400 meters will offer you absolutely unique experience.  

Summer opening in Špindlerův mlýn: rich programme for families, 1+1 promotions and mountain bike races

The biggest czech mounatin resort officially opens the summer season on the last weekend of May. You can look forward to the traditional opening of Špindl Bike Park where you can find the tracks as well for for experienced bikers as for the beginners, first race of the czech cup MTB Downhill, gala opening of the educative paths, opening of the cablecar on Svatý Petr or the presentaions of raptors and demonstraton of falconry. You can even use a lot of promotions as a part of the 1+1 project all over the Špindl resort.