CZ | EN

Skiareál Špindlerův Mlýn představil ceník pro sezonu 2013/14. Novinkou je vratný a rodičovský skipas

Milovníci zimních radovánek se v n?m do?kají zm?n, spoustu novinek ?eká na návšt?vníky
i v samotném areálu. I letos zde mohou d?ti do 6 let lyžovat zdarma.

„Po zkušenosti z lo?ské sezony, která byla pro nás coby nového provozovatele skiareálu zde premiérová,
a na základ? podn?t? od návšt?vník? jsme letos p?ipravili zm?ny ve struktu?e ceníku. Vycházíme tak vst?íc nap?íklad rodi??m, kte?í se st?ídají u hlídání d?tí, novinkou je i vratný skipas,“ uvedl ?editel skiareálu ?en?k Jílek.

Novinka „vratný skipas“ v podstat? nahrazuje dopolední jízdné. „Nákupem této specifické permanentky získává lyža? možnost jízdenku po 2 nebo 4 hodinách vrátit zp?t, samoz?ejm? s navrácením ?ásti pen?z,“ dodává Jílek. Za vratný skipas pak návšt?vníci zaplatí v hlavní sezon? 850 korun.

Pokud jej návšt?vník vrátí do dvou hodin, bude mu vrácena ?ástka 280 korun, pokud do ?ty? hodin vrátí
se mu ?ástka 170 korun. P?i?emž ?asový limit pro vrácení b?ží od prvního pr?chodu turniketem až do posledního pr?chodu turniketem, na pokladnách se vygeneruje ?asová informace a p?íslušnou ?ástku dostane návšt?vník zp?t.

Rodi?ovský skipas je ur?en pro partnery, kte?í se st?ídají u hlídání d?tí. Ten je pro oba rodi?e p?enosný, p?i zakoupení je nutné nahlásit ob? osoby a nahrát jejich fotky.

Celodenní skipas pro dosp?lého pak v hlavní sezon? vyjde na 750 korun, první sníh a jarní lyžova?ku
si pak budou moci návšt?vníci užít za 650 korun. D?ti pak zaplatí 520 nebo 450 korun.
„Stejn? jako v p?echázející sezon? chceme pozornost zam??it na rodiny s d?tmi, na rozdíl od mnoha jiných tuzemských st?edisek u nás mohou i letos d?ti do 6 let lyžovat zdarma a juniorské jízdné platí až do
18 let dít?te,“ uzavírá Jílek.

B?hem lo?ského roku se provozovatel setkal s velkým zájmem o ve?erní lyžování, za letošní ve?erní lyžování pak dosp?lý zaplatí 300 korun.

Po zkušenosti z minulé sezony jist? mnozí návšt?vníci využijí i skipasy nazvané „10 dní ze sezony“
a „15 dní ze sezony“. S t?mito skipasy m?že návšt?vník lyžovat jakýchkoliv 10 nebo 15 dní v sezon? a tyto dny nemusejí jít za sebou. Tento druh skipas? je ur?en pro lyža?e, kte?í se do Špindlerova Mlýna rádi vracejí po celou dobu sezony a nemusejí si tak p?i každé návšt?v?
u pokladny kupovat novou jízdenku. Další velkou výhodou t?chto skipas? je to, že s tímto skipasem pak jednodenní lyžování vyjde cenov? velice výhodn?.

Skipas „10 dní ze sezony“ tak dosp?lého vyjde na 6000 korun, v p?edprodeji na 5600 korun. Za skipas
„15 dní ze sezony“ zaplatí pak 8100 korun, v p?edprodeji pak bude k dostání za 7600 korun. Celodenní lyžování pro dosp?lého tak s t?mito sezonním skipasy zakoupenými v p?edprodeji vyjde na 560 ,
resp. 505 korun.

Pro ?asté návšt?vníky zasn?žených špindlerovských kopc? je pak nejvýhodn?jší celosezónní permanentka All Season Špindl, jejíž cena v p?edprodeji se nezm?nila, ?i sezonní skipas All Season Špindl + Tatry, který je platný ve všech st?ediscích Skiareálu Špindler?v Mlýn a ve st?ediscích Slovakia Super Skipass (www.superskipas.sk).

V?tšina letošních skipas? bude nov? tišt?na na plastové zálohované karty, které bude možné vracet do speciálních vratných automat? na r?zných místech st?ediska. Zárove? bude letos rozší?en po?et pokladen, díky ?emuž se výrazn? zkrátí ?as strávený nakupováním skipasu. Novinkou, která pak zkrátí nákup permanentky na minimum, je nový e-shop, kde si klienti mohou kupovat skipasy r?zných kategorií,
a to a? už jako novou jízdenku anebo dobitím karty, kterou již z p?edešlé návšt?vy st?ediska vlastní.

Provozovatelé skiareálu navazují i na lo?ský úsp?ch balí?k? Ski & Stay, který p?ipravil spole?n?
s ubytovateli. V rámci tohoto balí?k? pak mohou lyža?i získat až 30% slevu na vícedenní skipas.

I letos jsou skibusy ve Špindlerov? Mlýn? zdarma, stejn? tak jako parkování pro ty, kte?í do Špindlerova Mlýna p?ijedou autem.

„Jak jsme v minulosti avizovali, usilujeme o to, aby se Skiareál Špindler?v Mlýn stal moderním st?ediskem, kde rodiny s d?tmi stráví dovolenou. B?hem letošního roku jsme zatím investovali 110 milion? do nových objekt?, kvalitních Apres-ski bar?, rozší?ení sjezdovek, bezpe?nostních sítí i stavby nové multifunk?ní budovy, tyto nové investice se do ur?ité míry odrazily i v cenách skipas? pro letošní zimní sezonu,“ dodává Jílek.

Novinky – rozší?ené sjezdovky, p?j?ovny i kvalitní služby, investice 110 milion?

Co nového ?eká na návšt?vníky ve Špindlerov? Mlýn?? Jednou z hlavních novinek pro nastávající zimní sezonu je rozší?ení sjezdovek. B?hem léta touto zásadní zm?nou prošly ?ervená i ?erná sjezdovka na Medv?dín?. ?ervená sjezdovka byla rozší?ena v tém?? celé její délce, na n?kterých místech dosahuje ší?e až 60 m. Lyžování na ní tak bude maximáln? p?íjemn?jší a nesrovnateln? bezpe?n?jší než doposud.

Jelikož provozovatel usiluje práv? o bezpe?nost svých návšt?vník?, byly také naistalovány i nové moderní bezpe?nostní sít?. Novinkou bude i nov? otev?ený Aprés-ski bar alpského typu stojící v t?sné blízkosti dojezdu ?ervené sjezdovky na Medv?dín?. Vizí je nabídnout bar s rychlou, ale p?itom kvalitní kuchyní
v p?íjemném moderním prost?edí. Otev?ena bude také kompletn? zrekonstruovaná vyhlídková Restaurace
Na Pláni.

Nejv?tší prom?nou p?ed letošní zimou prošla Hromovka – resp. celý prostor dojezdu. I zde na návšt?vníky ?eká nový Aprés-ski bar/restaurant, který bude otev?en denn?, od rána až do ukon?ení ve?erního lyžování. „Novinkou je i dvoupatrová moderní multifunk?ní budova na míst? bývalých pokladen. Krom? moderních pokladen zde najdou návšt?vníci Infocentrum i novou provozovnu Špindl Motion – první z naší nové sít? prodejen se sportovním a fashion zbožím, ale také i kvalitní p?j?ovnu s top sortimentem lyží
a snowboard?,“ dodává k dalším novinkám Jílek.

Skiareál Špindlerův Mlýn chystá na zimu revoluční systém prodeje skipasů. Ceny půjdou dolů

Zima se nezadržitelně blíží a přípravy na lyžařskou sezónu 2018/2019 jsou v plném proudu i ve Skiareálu Špindlerův Mlýn. Největší krkonošské středisko si připravilo pro návštěvníky řadu novinek. Tou největší je změna systému nákupu skipasů. Lyžaři si budou moci vybrat z několika způsobů nákupu a sami se rozhodnout, kolik za skipas zaplatí. Díky věrnostnímu programu GOPASS se pořizování skipasů přesouvá do online prostředí, které kromě pohodlného nákupu přinese lyžařům i zajímavé úspory. Oproti loňskému roku budou ceny skipasů dokonce nižší.  

Devátý ročník soutěže Žena regionu má svou absolutní vítězku. Stala se jí vedoucí azylového domu pro hendikepované matky Marcela Dvořáčková

Veřejně prospěšná soutěž Žena regionu zná svou vítězku. Prestižní ocenění získala díky největšímu počtu hlasů široké veřejnosti Marcela Dvořáčková z Ústeckého kraje, která vede unikátní charitativní azylový dům v Jiřetíně pod Jedlovou. Slavnostní galavečer s vyhlášení výsledků se uskutečnil 25. října v hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR za účasti předních představitelů politické a společenské scény, partnerů i zástupců soutěže.  

Špindlerův Mlýn připravil pro návštěvníky novou naučnou stezku, výstavu fotografií i lanovky zdarma po celou dobu vašeho pobytu

Chystáte se vyrazit na letní dovolenou nebo na víkend do Špindlu? V rámci ubytování máte nyní možnost získat pro všechny členy rodiny jízdenky na lanovky zdarma. Špindlerovský Skiareál nabízí návštěvníkům i v létě široké spektrum aktivit a zábavy, a to jak pro dospělé, tak i děti. Vyzkoušet můžete zbrusu novou naučnou stezku na Medvědíně a ujít si nenechte ani unikátní výstavu fotografií „starého“ Špindlu u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa.  

Korunku pro Českou Miss tvoří sklářka britské královny a norského krále

Originální skleněné korunky malované žlutým a růžovým zlatem a platinou získají vítězky letošního ročníku České Miss. Vyrábí je pro ně světová umělkyně Gordana Turuk, jejíž díla vlastní například britská královna Alžběta II., princ Albert II., norský král, dubajský šejk, americký moderátor Larry King či skladatel Herbie Hancock. Ukázkovou korunku pro královnu krásy i další díla viděli včera návštěvníci hotelu Augustine v Praze na tiskové konferenci České Miss.  

Startuje devátý ročník celostátní soutěže Žena regionu. Nominuje své favoritky!

Znáte někoho, kdo se ve svém volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? Málo se podle vás o těchto nevšedních ženách veřejně mluví? Změňte to! Zapojte se do neziskové soutěže Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, sestru nebo třeba kolegyni z práce. Dokažte, že jejich obětavost a práce mají skutečně smysl. V dubnu startují nominace do 9. ročníku celostátního projektu Žena regionu pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR.