+420 222 361 580 | info@primeco.cz

Představenstvo TMR představilo finanční plán. Investovat bude do rozvoje středisek i hotelů

P?edstavenstvo spole?nosti Tatry mountain resorts, a.s., uvedlo na valném shromážd?ní finan?ní plán na finan?ní rok 2012/13. Ve finan?ním plánu se projektují ro?ní výnosy s 13,5% meziro?ním r?stem na 51,7 milion? EURO a provozní zisk p?ed odpisy (EBITDA) s 20% r?stem na 17 milión? EURO.

P?edstavenstvo dále prezentovalo investi?ní plán na tento rok. TMR plánuje investovat do rozvoje st?edisek a hotel?, nové lanovky v Tatranské Lomnici a záchytného parkovišt? v ?ásti Chopok Jih – Krupová. Dokon?í se i výstavba restaurace Rotunda v ?ásti propojení Chopku Sever – Jih.
Ostatní investice zahrnují rozši?ování zasn?žování, úpravy sjezdovek, výstavbu nových apartmán? Chalets Zahrádky de Luxe, renovaci hotelu Srdí?ko a jeho wellness prostor? a výstavbu nové konferen?ní místnosti ve Wellness hotelu Grand Jasná.
Dále akcioná?i p?ijali návrh rozd?lení zisku ve výšce 10,2 milión? EURO ve form? dividend ve výšce 7,1 mil.EURO, resp 1,06 EURO na akcii, což p?i sou?asné cen? akcie p?edstavuje dividendový výnos 2,3%.
Valné shromážd?ní bylo sou?ástí už t?etího ro?níku Víkendu akcioná?? TMR s bohatým doprovodným programem ve stylu tropické noci s extra akcemi a slevami pro akcioná?e a jejich p?íslušníky.
„T?etí ro?ník našeho netradi?ního zážitkového valného shromážd?ní hodnotím velmi pozitivn?. Jsem hrdý, že jsme mohli našim akcioná??m op?t prezentovat úsp?chy TMR a zárove? naši akcioná?i mohli zažít novinky této ro?ní sezony na vlastní k?ži, jako nap?íklad unikátní lanovku Funitel, lyža?ský výtah Twinliner v Jasné, a nebo projekt Tropical Paradise v Tatralandii,“ doplnil Bohuš Hlavatý, p?edseda p?edstavenstva a generální ?editel TMR.
„Našimi výsledky jsme potvrdili, že naši akcioná?i investovali do rostoucí stabilní spole?nosti se silnou korporátní strategií a kulturou a velkým potenciálem r?stu. Tento rok bude op?t silný, co se týká r?stu spole?nosti a nových investic. Ukon?íme první fázi našeho intenzivního investi?ního plánu,“ dodává Hlavatý.
Rozhodující den pro právo na výplatu dividendy byl stanovený Valným shromážd?ním na 3. kv?tna 2013. Dividenda bude vyplacená v období do 60 dní od rozhodujícího dne.
Více informací najdete na www.tmr.sk.

„Špindl“ loyalty programme GOPASS has gained international award

Contactless cards customer system GOPASS which enables visitors of Špindlerův mlýn resort to buy skipasses and other services for lower prices has succeeded in prestigeous international competition „The Loyalty Awards“. Tatry Mounatins Resort company (TMR) has gained the main award which took place in London on 9th June in all three cathegories: The Best Loyalty Programme In Tourism, The Best Loyalty Programme Of Central And Eastern Europe and The Best Customer Relationship Management (CRM) in loyalty programme for work in direct marketing.  

Relax in Slovakia: thermal spas and heated seat from the 24 carat gold

Eight outter pools with beneficial geothermal water, fifteen helter-skelters and slides, fifteen pools with pure water, fun attractions for children, relaxing zone or an attraction with Swarowski crystals and 24 carats gold – that´s slovakian Gino Paradise Bešeňová. If you hesiatate where to seek the ralax or trip with the children it´s undoubtable that this whole-year open water paradise is the right choice.  

Ideal place for company events? Slovakian Tatra Mountains!

Forget about usual conventions, compulsory teambuildings and boring company events. Change everyday urban environment for the mountain climate, fresh air and beutiful sceneries. Reward your employees, collegues or business partners with breakfast on Lomnický Štít, toast on the peak of Chopok, tropical party in Tatralandia or adrenalin experience in Hurricane Factory. Your event will have the right charm in Tatra Mountains.  

Let´s play extreme golf in Špindlerův mlýn!

Do you play golf and not afraid of extreme mountain conditions? Try the Extreme Golf Tournament in Svatý Petr in Špindlerův mlýn on 19th and 20th June. A ten-hole playground on steep slopes with elevation difference of more than 400 meters will offer you absolutely unique experience.  

Summer opening in Špindlerův mlýn: rich programme for families, 1+1 promotions and mountain bike races

The biggest czech mounatin resort officially opens the summer season on the last weekend of May. You can look forward to the traditional opening of Špindl Bike Park where you can find the tracks as well for for experienced bikers as for the beginners, first race of the czech cup MTB Downhill, gala opening of the educative paths, opening of the cablecar on Svatý Petr or the presentaions of raptors and demonstraton of falconry. You can even use a lot of promotions as a part of the 1+1 project all over the Špindl resort.