CZ | EN

O NÁS

 • Prime Communications, s.r.o., p?sobí v oblasti marketingové komunikace, public relations a event managmentu.
 • V t?chto oblastech nabízíme klient?m profesionální a komplexní servis. Našim cílem je vždy spokojený klient, který v nás vložil d?v?ru.
 • Na trhu zna?ka Prime Communications p?sobí od roku 2008. Flexibilitou, spolehlivostí a individuálním p?ístupem ke klientovi jsme vyhledávanou PR agenturou s výbornou pov?stí.
 • „Když jsem p?ed lety tuto firmu zakládala, bylo mým cílem vybudovat stabilní firmu, která nabídne klient?m individuální p?ístup a kvalitní služby v oblasti PR a event managmentu. Jsem ráda, že se mi poda?ilo postavit tým odborník?, kte?í pracovitostí, entusiasmem a spolehlivostí p?ispívají k dobrému jménu firmy,“ uvedla jednatelka firmy Denisa Kalivodová.
 • NÁŠ TÝM
 • Náš tým tvo?í jedenáct specialist? s bohatými pracovnimi zkušenostmi, mimo jiné spolupracujeme s p?edními mediálíimi a marketingovými freelance konzultanty .
 • Tým tvo?í:
 • Senior PR konzultanti
 • Media konzultanti
 • Specialisté na event management
 • Produk?ní team
 • Kreativci
 • Grafici
 • Account manage?i
 • IT, on-line specialisté a specialisté na sociální sít?
 • Ti všichni se starají o to, aby byly pro klienty naplánovány a zrealizovány ty nejlepší marketingové, PR projekty ?i eventy.
 • Naši konzultanti mají za sebou zkušenosti jako redakto?i, šéfedito?i  ?i šéfredakto?i významných ?eských médií.
 • P?i své práci využívají znalosti mediálního prost?edí.
 • Podle individuálních pot?eb klient? jsou schopni oslovit vyprofilovaná média s ur?itou cílovou skupinou vhodnou pro daného klienta, firmu nebo produkt.
 • Naši PR konzultanti stále rozši?ují své znalosti a v?domosti, ú?astní se odborných seminá??, vzd?lávají se v oblasti marketingu a novinek v public relations, flexibiln? reagují na zm?ny na trhu i vývoj online medií a sociálních sítí My space,  Facebook ?i Twitter.
 • PR konzultanti a media konzultanti spolupracují i s n?kolika nezávislými konzultanty, kte?í jim doporu?ují další inovativní kroky.
 • CO NABÍZÍME:
 • Klient?m poskytujeme kompletní servis v oblasti marketingové komunikace
 • Poskytujeme profesionální public relations (krom? tradi?ního PR se zam??ujeme na speciální public relations i interní komunikaci)
 • Nabízíme kompletní servis v oblasti event managementu
 • Našim klient?m nabízíme analýzu trend? a popisujeme aktuální situaci na trhu
 • Podle pot?eb definujeme cílové skupiny pro daný produkt nebo službu. Na základ? ur?ení cílové skupiny pro klienta vytvo?íme komunika?ní strategii.  Sou?ástí naší práce je návrh nejefektivn?jšího nástroj? a kanál? pro realizaci daného projektu
 • Zajiš?ujeme ú?inný a plodný dialog mezi klientem a cílovou skupinou, a to zejména v oblastech, kde klasická reklama vykazuje minimální efekt, anebo je zcela neefektivní
 • Sledujeme aktuální trendy v online mediích a využíváme populární sociální sít? pro zviditeln?ní klienta, jeho produktu ?i služby.
 • PRINCIPY NAŠÍ PRÁCE:
 • Zastáváme a podporujeme individuální p?ístup ke komunika?ním pot?ebám klienta, razíme filozofii „Vaše vize je i naší vizí“
 • Jsme architekti vaší komunikace
 • Naše vztahy s klientem jsou vždy založeny na otev?enosti, d?v??e a profesionalit?.  Zakládáme si na tom, že naše spolupráce je založena na dlouhodobém obchodním partnerství.
 • MODEL SPOLUPRÁCE S KLIENTEM:
 • Dotazník pro noviná?eAnalýza trhu a médií z pohledu konkurence
 • Speciální rozhovory v médiích
 • Tiskové zprávy a tiskové konference
 • Uvád?ní nových produkt? na trh
 • Speciální podp?rné aktivity
 • Poradenství v krizovém managementu
 • Organizace prezentací klienta
 • Tiskové odd?lení v naší agentu?e
 • Lobbing médií
 • Media trénink pro klienta
 • Vyhodnocení mediálních aktivit a výstup? klienta i konkurence