+420 222 361 580 | info@primeco.cz

Lidé od spoření na stáří očekávají zejména garanci zhodnocení vložených prostředků a nezávislost na politické situaci

P?estože diskuze o nedávno spušt?né d?chodové reform? probíhá již n?kolik m?síc?, v?tšina pr?zkum? realizovaných mezi ob?any poukázala na neradostnou realitu, že o možnostech spo?ení na d?chod mají naprosto nedostate?né informace. Ve valné v?tšin? se tedy p?i rozhodování spolehnou na doporu?ení svého pojiš?ovacího poradce.

Kooperativa proto oslovila tém?? 700 svých nejúsp?šn?jších prodejc? životního pojišt?ní, aby zjistila, co jejich klienti od spo?ení na d?chod o?ekávají. Jednozna?n? nejvíce respondent? (85 %) uvedlo garanci návratnosti a zhodnocení vklad?. Na druhém míst? v žeb?í?ku d?ležitosti zazn?la nezávislost na politické situaci (78 %), t?etí místo obsadila flexibilita (75 %), tedy možnost jednorázové výplaty na konci spo?ení, možnost vybírat ?ást naspo?ených prost?edk? v pr?b?hu spo?ení nebo možnost zvýšení ?i snížení pojistného.

Na základ? tohoto pr?zkumu Kooperativa p?ipravila nový produkt s jednoduchými podmínkami, který je zam??ený na zodpov?dné klienty. Nové pojišt?ní nese název PENZE S GARANCÍ a navazuje na úsp?šné univerzální životní pojišt?ní PERSPEKTIVA.

Hlavní p?ínosem PENZE S GARANCÍ je garantované zhodnocení vložených prost?edk? – minimáln? ve výši technické úrokové míry 2,4 % p. a. Kooperativa k ní navíc ješt? p?ipisuje podíl na zisku, takže nap?íklad za poslední 4 roky klienti získali každoro?n? výnos nejmén? ve výši 4 %. Zárove? PENZE S GARANCÍ nabízí i možnost investování do 10 tržních fond?.

Druhou zásadní výhodou je flexibilita, kterou klienti velmi oce?ují; mohou m?nit výši pojistného, p?ípadn? si peníze v pr?b?hu pojišt?ní vybírat nebo dokonce platby po dohod? s pojiš?ovnou p?erušit. Za zmínku stojí i další výhodná vlastnost životního pojišt?ní: pojistné pln?ní si pojišt?ný m?že nechat vyplatit jednorázov?, nebo m?že zažádat o výplatu pravidelného d?chodu, p?i?emž si z obou variant m?že vybrat až na konci pojistné doby.

Podrobnosti o PENZI S GARANCÍ je možné získat na www.penzesgaranci.cz, kde je zárove? p?ipravena i jednoduchá kalkula?ka k modelaci finan?ní situace každého klienta.

Znáte obětavou, akční ženu? Nominujte ji do konce června do celonárodní ankety Žena regionu!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem ankety, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o osobnosti známé ze světa šoubyznysu nebo ekonomické štiky, ale ty, které svůj volný čas a práci nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže na www.zenaregionu.cz můžete do konce června!
 

Celonárodní projekt Žena regionu zahajuje jedenáctý ročník!

Neziskový projekt Žena regionu má před sebou nádherný jedenáctý ročník. Cílem akce, která se koná pod záštitou Senátu PČR a Asociace krajů ČR, je ocenit úsilí a obětavost neobyčejných žen. Těch máme ve svém okolí mnoho, jen často nedávají svou unikátnost na odiv. Nejedná se přitom o známé osobnosti, ale především o ty, které svůj volný čaj nezištně dávají druhým. Znáte takové ženy? Nominovat je do soutěže můžete od 1. dubna i vy!

 

Hory opět ožívají – Skiareál Špindlerův Mlýn otevře lanovky

Skiareál ve Špindlu se připravuje na zahájení letní sezóny. Lanová dráha na Medvědín se poprvé rozjede v pátek 1. května 2020, v provozu pak bude všechny květnové víkendy včetně dalšího státního svátku. Jedná se o první ze sérií kroků, jak vyjít vstříc všem fanouškům hor, čerstvého vzduchu a procházek po hřebenech Krkonoš. Skiareál nabízí téměř sto kilometrů cyklotras a otevřené jsou i oblíbené naučné stezky pro rodiny s dětmi. Samozřejmostí jsou bezpečnostní a hygienická opatření.  

Výsledky řádné valné hromady TMR 2020

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (29. dubna 2020) – 29. dubna 2020 se v Holiday Village Tatralandia v Liptovském Mikuláši konalo řádné Valné shromáždění (ŘVS) společnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Společnost, TMR). Akcionáři přijali veškeré návrhy představenstva.

 

Igor Rattaj: Umím si představit, že bychom začátkem května obnovili provoz lanovek

Liptovský Mikuláš, 20. dubna 2020 – Vrátí se život do horských středisek? Hlavní akcionář Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) Igor Rattaj je přesvědčený, že pokud v současné situaci dokáže bez problémů fungovat osobní vlaková doprava, tak by při dodržování povinných preventivních opatření bylo možné od května pro návštěvníky hor zprovoznit i lanovky ve Vysokých a Nízkých Tatrách.