+420 222 361 580 | info@primeco.cz

Lidé od spoření na stáří očekávají zejména garanci zhodnocení vložených prostředků a nezávislost na politické situaci

P?estože diskuze o nedávno spušt?né d?chodové reform? probíhá již n?kolik m?síc?, v?tšina pr?zkum? realizovaných mezi ob?any poukázala na neradostnou realitu, že o možnostech spo?ení na d?chod mají naprosto nedostate?né informace. Ve valné v?tšin? se tedy p?i rozhodování spolehnou na doporu?ení svého pojiš?ovacího poradce.

Kooperativa proto oslovila tém?? 700 svých nejúsp?šn?jších prodejc? životního pojišt?ní, aby zjistila, co jejich klienti od spo?ení na d?chod o?ekávají. Jednozna?n? nejvíce respondent? (85 %) uvedlo garanci návratnosti a zhodnocení vklad?. Na druhém míst? v žeb?í?ku d?ležitosti zazn?la nezávislost na politické situaci (78 %), t?etí místo obsadila flexibilita (75 %), tedy možnost jednorázové výplaty na konci spo?ení, možnost vybírat ?ást naspo?ených prost?edk? v pr?b?hu spo?ení nebo možnost zvýšení ?i snížení pojistného.

Na základ? tohoto pr?zkumu Kooperativa p?ipravila nový produkt s jednoduchými podmínkami, který je zam??ený na zodpov?dné klienty. Nové pojišt?ní nese název PENZE S GARANCÍ a navazuje na úsp?šné univerzální životní pojišt?ní PERSPEKTIVA.

Hlavní p?ínosem PENZE S GARANCÍ je garantované zhodnocení vložených prost?edk? – minimáln? ve výši technické úrokové míry 2,4 % p. a. Kooperativa k ní navíc ješt? p?ipisuje podíl na zisku, takže nap?íklad za poslední 4 roky klienti získali každoro?n? výnos nejmén? ve výši 4 %. Zárove? PENZE S GARANCÍ nabízí i možnost investování do 10 tržních fond?.

Druhou zásadní výhodou je flexibilita, kterou klienti velmi oce?ují; mohou m?nit výši pojistného, p?ípadn? si peníze v pr?b?hu pojišt?ní vybírat nebo dokonce platby po dohod? s pojiš?ovnou p?erušit. Za zmínku stojí i další výhodná vlastnost životního pojišt?ní: pojistné pln?ní si pojišt?ný m?že nechat vyplatit jednorázov?, nebo m?že zažádat o výplatu pravidelného d?chodu, p?i?emž si z obou variant m?že vybrat až na konci pojistné doby.

Podrobnosti o PENZI S GARANCÍ je možné získat na www.penzesgaranci.cz, kde je zárove? p?ipravena i jednoduchá kalkula?ka k modelaci finan?ní situace každého klienta.

„Špindl“ loyalty programme GOPASS has gained international award

Contactless cards customer system GOPASS which enables visitors of Špindlerův mlýn resort to buy skipasses and other services for lower prices has succeeded in prestigeous international competition „The Loyalty Awards“. Tatry Mounatins Resort company (TMR) has gained the main award which took place in London on 9th June in all three cathegories: The Best Loyalty Programme In Tourism, The Best Loyalty Programme Of Central And Eastern Europe and The Best Customer Relationship Management (CRM) in loyalty programme for work in direct marketing.  

Relax in Slovakia: thermal spas and heated seat from the 24 carat gold

Eight outter pools with beneficial geothermal water, fifteen helter-skelters and slides, fifteen pools with pure water, fun attractions for children, relaxing zone or an attraction with Swarowski crystals and 24 carats gold – that´s slovakian Gino Paradise Bešeňová. If you hesiatate where to seek the ralax or trip with the children it´s undoubtable that this whole-year open water paradise is the right choice.  

Ideal place for company events? Slovakian Tatra Mountains!

Forget about usual conventions, compulsory teambuildings and boring company events. Change everyday urban environment for the mountain climate, fresh air and beutiful sceneries. Reward your employees, collegues or business partners with breakfast on Lomnický Štít, toast on the peak of Chopok, tropical party in Tatralandia or adrenalin experience in Hurricane Factory. Your event will have the right charm in Tatra Mountains.  

Let´s play extreme golf in Špindlerův mlýn!

Do you play golf and not afraid of extreme mountain conditions? Try the Extreme Golf Tournament in Svatý Petr in Špindlerův mlýn on 19th and 20th June. A ten-hole playground on steep slopes with elevation difference of more than 400 meters will offer you absolutely unique experience.  

Summer opening in Špindlerův mlýn: rich programme for families, 1+1 promotions and mountain bike races

The biggest czech mounatin resort officially opens the summer season on the last weekend of May. You can look forward to the traditional opening of Špindl Bike Park where you can find the tracks as well for for experienced bikers as for the beginners, first race of the czech cup MTB Downhill, gala opening of the educative paths, opening of the cablecar on Svatý Petr or the presentaions of raptors and demonstraton of falconry. You can even use a lot of promotions as a part of the 1+1 project all over the Špindl resort.